Документа

Полугодишњи извештај о реализацији ГПР за 2017/2018. годину

Закон о основама система образовања и васпитања

Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину

Школски програмПрилог школског програма и Програми из Просветног гласника

Завршни рачун за 2015. годину

Прилив и одлив средстава

Правилник о проширеној делатности

Финансијски извештај за 2015. годину

Извештају о раду школе за школску 2015/2016. годину

Правилник о интерном стручном усавршавању

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о организовању и спровођењу испита

Интерни акт јавне набавке

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Лице за пријем обавештења