Документација

ШКОЛСКА 2023/24. ГОДИНА

Распоред писаних провера 2. полугодиште

Завршни Финансијски извештај

Правилници – фебруар 2024

ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ 2023/2024

Финансијски план за 2024. годину

План јавних набавки 2024

Одлука о додели уговора Екскурзија 3 разред PLANA TOURS

План мера за остваривање родне равноправности

План управљања ризицима

Годишњи Извештај о осстваривању родне равноправности

План мера за остваривање и унапређење родне равноправности

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправност

Измена Финансијског плана 2023

ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 18.12.2023.

Финансијски извештаји

Распоред писаних провера 2023/2024

Законски прописи

ИНФОРМАТОР  О РАДУ ШКОЛЕ

Списак уџбеника

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ШКОЛСКА 2022/23. ГОДИНА

Извештај о реализацији годишњег плана васпитно-образовног рада за школску 2022-2023. годину

Конкурсна документација Екскурзија ИТАЛИЈА 2023-2024

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2023

Распоред писаних провера 2023

Полугодишњи извештај 2023

НОВ СТАТУТ ШКОЛЕ 2022

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА – РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Правилник о ДИСЦИПЛИНСКОЈ за УЧЕНИКЕ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

Конкурсна документација ЕКСКУРЗИЈА

Образац ПРМ

Eлектрична енергија

Списак уџбеника

Распоред писаних провера

ШКОЛСКА 2021/22. ГОДИНА

Социјални партнери 2021/2022.

Полугодишњи извештај 2022

Распоред писаних провера 2021/2022.

НОВ СТАТУТ ШКОЛЕ 2021

ИНФОРМАТОР ШКОЛЕ 2021

План рада секције

ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Оперативни план ЕУШ

Припрема за час ЕУШ

Годишњи план рада за школску 2021/2022. годину

ШКОЛСКА 2020/21. ГОДИНА

Извештај о реализацији школског плана 2020/2021.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ – 2021-2025

Образац ПРМ 2021

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА

Полугодишњи извештај 2021

СТАТУТ ШКОЛE

Усвајање Измене и Допуне СТАТУТА

Подаци о школи ЕУШ Вук Караџић

РАСПОРЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА 2021

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА Еразмус

БОДОВНА РАНГ ЛИСТА ЕРАЗМУС

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА

Годишњи план рада за школску 2020/2021. годину

ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА

Извештај о реализацији годишњег плана васпитно-образовног рада за школску 2019/2020. годину

ПРАВИЛНИК О РАДУ 2020 .година

Критеријуми оцењивања наставника економске групе предмета и предмета из туризма

Група предмета који не припадају другим стручним већима

Критеријуми оцењивања наставника за угоститељство

Критеријуми оцењивања наставника за хемију, физику, биологију и географију

Критеријуми оцењивања наставника физичке културе

Критеријуми оцењивања наставника страних језика

Критеријуми оцењивања наставника српског језика и књижевности

Одлука о образовању Испитног одбора и испитних комисија за полагање матурских и завршних испита за школску 2019/2020. годину.

Лице за заштиту података о личности

Годишњи план рада за школску 2019/2020. годину

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА

Извештај о реализацији годишњег плана васпитно-образовног рада за школску 2018/2019. годину

Полугодишњи извештај о реализацији ГПР за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину

ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду школског одбора

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Полугодишњи извештај о реализацији ГПР за 2017/2018. годину

Закон о основама система образовања и васпитања

Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину

ШКОЛСКА 2015/16. ГОДИНА

Школски програмПрилог школског програма и Програми из Просветног гласника

Завршни рачун за 2015. годину

Прилив и одлив средстава

Правилник о проширеној делатности

Финансијски извештај за 2015. годину

Правилник о интерном стручном усавршавању

Правилник о организовању и спровођењу испита

Интерни акт јавне набавке

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Лице за пријем обавештења