Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди

Пројекат КА201 – Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди.
Стратешко партнерство између наше школе и економске школе из Велеса, Северна Македонија има за циљ израду платформе и приручника за њено коришћење. Идеја пројекта је дигитализација и унапређење процеса наставе ученика образовног профила ФА.

 

Почетак пројекта Еразмус+ КА2 „Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Дана 9.5.2022. обележен је почетак пројекта на зум платформи.Састанку су присуствовали чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови из наше школе Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић, координатор пројекта. Договорена је и детаљније координирана сарадња на изради платформе и приручника. Гости из Северне Македоније долазе у радну посету крајем маја, када ће се укључити и представници компаније ДИС, као стратешки партнер нашег пројекта.

Овај пројекат је започео 9.5.2022. године и трајаће до 8.5.2024. године, уз сарадњу са саветницима из Фондације Темпус, наше националне агенције за програм Еразмус+.

Записник са првог састанка


Координатор пројекта Оливера Стошић

 

Други састанак чланова тима одржан на Zoom платформи дана 22.5.2022. са почетком у 10.30 часова.Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак чланова тима је на Zoom платформи почео у заказаном термину. Према првој тачки у  предлогу дневног реда, који је раније достављен мејлом, чланови тима су дискутовали о свим елементима уговора који ће бити потписан између наших школа. Према предлогу који изнела О. Стошић, усаглашено је да се унесу сви чланови уговора сагласно пројектној пријави и дода део везан за промену улоге Васка Трајковског, који је сада в.д. директора. Договорено је да се предлог уговора провери са правном службом пре потписивања јер је неопходно да буде усаглашен са важећим законодавством наших земаља.

О. Стошић је члановима тима детаљно изнела све информације и сугестије везане за израду пројекта које је добила од саветнице на пројекту на састанку одржаном дана 12.5.2022. на зум платформи.Такође је и Д. Петровић као учесник тог састанка, појаснио какав облик извештавања је неопходно реализовати и документовати.

Апликација Trello ће бити коришћена за постављање документације и прегледање готовости садржаја по службама. Д. Петровић је приказао рад на апликацији и дао инструкције за коришћење.

 

 

 

 

 

 

Трећи састанак чланова тима одржан у просторијама ЕУШ “Вук Караџић“  дана 28.5.2022. са почетком у 15.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Према првој тачки дневног реда, који је раније као агенда  достављен мејлом, чланови тима су дискутовали о свим реализованим активностима,према пројектној пријави.Детаљно су анализиране све активности које сваки члан тима треба реализује по уговору.Усаглашено је да управљање пројектом буде заједничка активност Оливере Стошић и Васка Трајковског.Састављен је план реализације активности по месецима и договорено да се прво приступи изради свих докумената у оквиру складишне службе.Након тога ће се према готовости платформе, израдити упутство за попуњавање свих докумената ( налог магацину за пријем и издавање робе, пријемница,отпремница и лагер листа).Договорен је облик документа фактуре а усаглашени су планови око продајне и набавне службе.

Према другој тачки дневног реда, детаљно је анализиран сваки апект по елементима уговора који ће бити потписан између наших школа.Према усаглашеном предлогу који изнела О. Стошић, договорено је електонско потписивање у наредној недељи. Уговор је сачињен на српском и македонском језику, у две колоне, са идентичним члановима, који су у складу са законодавством обе земље.

У оквиру ове тачке, договорено је да се током планиране заједничке вечере са директорком наше школе и представником компаније ДИС, Иваном Шулејићем,  усагласе планови за даљу сарадњу.

 

 

Четврти састанак чланова тима одржан у просторијама ЕУШ“В. Караџић“  дана 29.5.2022. са почетком у 8.00  часова.Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Према првој тачки дневног реда, који је раније као агенда  достављен мејлом, чланови тима су усагласили  ставове о протоку документације  унутар служби, као и изглед сваког појединачног документа. Започело се представљањем пријемнице, отпремнице и лагер листе у оквиру складишне службе. Такође је договорено да база формирања лагер листе је списак магацинских картица ( појединачно за сваки производ). У оквиру сваког виртуелног предузећа ће бити формирана лагер листа, по ценама без ПДВ. Договорено је да сваки документ има у оквиру приручника објашњење како га попунити, на основу којих података и како то урадити на платформи.Према предлогу. Петровића, направљена је шема послова по фазама израде и договорено тестирање појединих модула ( налази се у прилогу записника).

Према другој тачки дневног реда, детаљно је анализиран сваки предлог о дизајну платформе и приручника и изабран је најпрегледнији модел платформе а приручник ће бити усаглашен са тим. Насловна страна ће носити назив пројекта, називе школа, логое и биће прилагођена едукативној намени.

У оквиру ове тачке, договорено је да се следећи састанак усагласи према степену готовости служби и пратеће документације. Такође је договорено да се упореде цене штампања приручника у Србији и С. Македонији и изабере повољнија понуда.

 

Пети састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана 4.7.2022. са почетком у 17 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак чланова тима је на  Гугл  платформи фокусиран на дефинисање протока документације у оквиру складишне службе. Први документ између два предузећа у поступку продаје робе је налог за издавање робе а на основу тога отпремница. Након приспећа робе у другом предузећу се издаје налог за пријем робе а на основу тога се саставља пријемница. Уколико постоји неслагање у количини приспеле робе и отпремнице, саставља се комисијски записник.На основу тога ће се саставити рекламација.

Планирано је да се у оквиру службе набавке у наредном периоду састави фактура као кључни документ.

У циљу повезивања докумената, редни број на фактури  је број који ће се поновити на налогу за пријем робе и пријемници (нпр. Фактура бр. 15 а пријемница је бр. 15/1). Према томе, редни број на налогу за пријем робе ће бити усаглашен са пријемницом. Затим ће се на бази пријемнице повећавати стање на магацинским картицама а на крају је потребно ажурирати лагер листу.

Према  установљеном протоку документације, прво је усаглашен коначан изглед пријемнице, отпремнице,налога за пријем и издавање робе као и магацинске картице и лагер листа. Договорени су сви потребни елементи а на подељеном екрану је Дејан Петровић приказивао сваки појединачни документ, на коме су унете измене а затим приказана коначна верзија.

Договорено је да се у ворд документу започне припрема приручника и поставе сви усаглашени документи. Текст о намени сваког документа ће саставити В. Трајковски а А. Пановски ће израдити табеле. Након тога ће се додати приказ документа на платформи. Како се попуњава документ ће написати О.Стошић, у сарадњи са Д. Петровићем. Паралелно ће бити израђени  и припремљени приручници на оба језика. А. Пановски ће преводити појединачне документе за део платформе на македонском а М. Миловановић ће преводити на енглески језик. Договорено је да се на апликацији Trello нађу информације о току реализације докумената као и записници са састанака. У прилогу записника ће бити постављене фотографије са састанка о усаглашеним документима.

 

 

Фотографије усаглашених докумената које су приказане на екрану

 

Шести састанак чланова тима одржан на платформи Google Meet дана 11.8.2022. са почетком у 17 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак чланова тима је на Google Meet платформи је започео приказом платформе, коју је Дејан Петровић објаснио детаљно. Приказано је како формирати предузећа, одредити наставнике, унети податке у налоге… Договорено је да се наставнику омогући контрола над документима и уносом података. Приказана је процедура закључавања завршеног документа и обавештавање чланова друге службе о приспећу докумената. Договорено је да се профил предузећа допуни сликама из производног асортимана. Након тога је отворена дискусија о степену готовости приручника. Установљено је неслагање између платформе и приручника. Договорено је да се убрза израда приручника да бисмо пратили израду платформе. Оквирно је потребно имати 20 страна по служби, заједно са теоријским објашњењем, табелом документа и приказом изгледа документа на платформи, уз упутство за попуњавање. Табеле докумената за приручнике на оба језика ће комплетирати А. Пановски и уредити идентичан изглед оба приручника. Договорено је да се осмисли графички дизајн за насловну страну и поједине илустрације послова по службама  као и протока документације. Остаје задужење М. Миловановића да саставља извештај о састанцима и поставља на сајт школе.

 

 

 

Почетак друге фазе пројекта

 

Седми састанак чланова тима одржан на платформи Zoom дана 29.9.2022. са почетком у 19.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Прва фаза пројекта је обухватила активности на изради докумената у складишној служби а током претходних дана додата су графичка решења за проток документације по службама. Закључак , након краће дискусије и анализе прве фазе је да смо успешно остварили планиране активности али је рок продужен због објективних околности.

Према предлогу који је раније достављен мејлом, чланови тима су дискутовали о редоследу предложених докумената које ће садржати службе набавке и продаје. Усаглашен је изглед свих докумената и редослед приказивања. Дејан Петровић је предложио форму упита на платформи, која ученику омогућава да унесе текстуални део документа. Након тога је приказао принцип рада којим ће се водити деловодник.  Затим су приказане графички шеме протока документације по службама. Са предложеним шематским приказом су се сви сложили. То ће бити уводна страна на приручнику, на почетку сваке службе.Тиме ће се ученицима олакшати разумевање протока документације унутар сваке службе. Договорено је да друга фаза траје од 1.10.2022. до 1.2.2023.

 

Осми састанак чланова тима одржан на платформи Zoom дана 03.11.2022. године са почетком у 19.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић, Оливера Стошић и Марко Миловановић.

Састанак чланова тима је посвећен информисању о темама састанка координатора, за који смо раније договорили и припремили питања за пројектне саветнике. Састанку у Фондацији Темпус је присуствовало 8 координатора пројеката и 4 пројектне саветнице, на челу са Татјаном Петровић, управницом Фондације Темпус. Након краће презентације о специфичностима КА2 пројеката, уследила је дискусија и питања.  Детаљно је анализирано које су уговорне обавезе координатора и како обезбедити квалитетно извештавање о току пројекта.  Ми смо имали пар питања око реализације по фазама, на која смо добили конкретан одговор. Такође смо добили препоруке о потреби сачињавања појединачних уговора, као обавезу о извештавању према буџетским прописима. Пројектна саветница, задужена за наш пројекат је похвалила уредност и прегледност наших извештаја о раду, као и кориснички простор. Наглашена је важност приказа пројектних резултата на платформама еТвининг и ЕПАЛЕ па је договорено да у наредном периоду поставимо одређени садржај на тим платформама. Договорени су датуми реализације појединих активности и садржај извештаја о раду за другу фазу пројекта. Све приказано треба додати на Трело и комплетирати прву фазу пројекта, а самим тим и отпочети другу фазу.

Васко Трајковски је приказом урађених докумената упита,понуде и поруџбине започео дискусију о изгледу и садржају. Оливера Стошић је нагласила да изглед тих докумената треба да прати садржај на платформи и да на основу тога можемо формирати коначан приказ. Сви су се сагласили са предлогом и договорено је да се у току наредне недеље сви документи поставе у други део приручника. Оливера Стошић је предложила да се следећи састанак одржи око 20.11.22. са темом протока документације на иностраном тржишту. Садржај докумената ће бити детаљно анализиран и то ће обухватити табеле ЈЦИ, ЦМР и налога за плаћање према иностранству.

Девети састанак је започет приказом предложених докумената инофактуре, увозне калкулације и контролника увоза. Васко Трајковски је започео дискусију о изгледу и садржају докумената. Оливера Стошић је нагласила да изглед тих докумената треба да прати садржај на платформи и да на основу тога можемо утврдити редослед  попуњавања документације. Анализирано је који елементи наведених докумената су неопходни за успостављање пословања са иностранством. Закључено је да образовни профил Финансијски и Бизнис администратор, нема потребе да  попуњава табеле ЈЦИ, ЦМР већ да су довољни подаци из контролника увоза за попуњавање увозне фактуре.

О свему ће се поново разговарати са колегама из других школа у циљу стварања најбољег модела рада.  Сви су се сагласили са предлогом приказаних докумената  и договорено је да се у току наредне недеље сви документи поставе у други део приручника, као наставак пословања службе набавке/продаје са иностранством. Обзиром да се приближава крај полугодишта, потребно је пратити планирану динамику и креирати потребну документацију.

Почетак треће фазе пројекта

 

Десети састанак чланова тима одржан на платформи Zoom дана 02.02.2023. године са почетком у 20 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије: Дејан Петровић, Оливера Стошић и Марко Миловановић.

Друга фаза пројекта је обухватила активности на изради докумената у набавној и продајној служби (обухваћено је домаће и инострано тржиште) а током претходних дана додата су графичка решења за проток документације по службама. Закључак, након краће дискусије и анализе друге фазе пројекта је да смо успешно остварили планиране активности. Према предлогу који је раније достављен мејлом, чланови тима су дискутовали о редоследу предложених докумената које ће садржати служба финансија. Усаглашен је изглед свих докумената и редослед приказивања. Дејан Петровић је предложио форму благајне на платформи, која ученику омогућава да унесе потребна пратећа документа као и финасијске податке. Након тога је приказао принцип рада којим ће се водити служба финансија.  Затим су приказане графички шеме протока документације по свим урађеним службама. Са предложеним шематским приказом су се сви сложили. Договорено је да ће то бити уводна страна на приручнику, на почетку сваке службе. Тиме ће се ученицима олакшати разумевање протока документације унутар сваке службе. Договорено је да трећа фаза траје од 2.2.2023. до 1.7.2023. Након тога следи завршна фаза пројекта.

 

Једанаести састанак чланова тима одржан на платформи Zoom дана 22.02.2023. године са почетком у 19 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије: Дејан Петровић, Оливера Стошић и Марко Миловановић.

Друга фаза пројекта је комплетирала документацију потребну за реализацију послова продаје, набавке и складишта па је договорено заједничко тестирање платформе. Све присутне је координаторка пројекта информисала о степену готовости појединих докумената у финансијској служби. Затим је Дејан Петровић приказао насловну страну платформе и договорен је поступак тестирања. Поделили смо се у две службе а Васко Трајковски је био задужен и за складишну службу. Дејан Петровић је свима креирао налоге у својству ученика а затим смо појединачно попуњавали документа ( упит, понуда, поруџбина, фактура, налози магацину, пријемница, отпремница, комисијски записник…). Током тестирања су се појавили недостаци, где се видело да треба ажурирати потпис референта или изменити унос у налогу за пренос. Тестирање је протекло у складу са планираним и сви су уочили колико времена је потребно да би се заокружио комплетан поступак набавке или продаје робе. Након тога се дискутовало о томе како напредују радови на изради приручника и када треба укључити ученике.

Сви присутни су се сложили да је у оквиру службе складишта, набавке и продаје све комплетирано по договору. Уочили смо да је најважније добро координирати ученике приликом рада а да ће ученицима приручник бити од велике помоћи. Након тога је договорен термин тестирања платформе у делу иностраног пословања. Даљих дискусија није било.

 

Дванаести састанак чланова тима одржан на Zoom платформи дана 4.3.2023. године са почетком у 10,30 часова.Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Друга фаза пројекта је врло уско повезана са службом финансија као и пратећом документацијом и зато је договорено заједничко тестирање платформе за македонска предузећа Морито и Калос. Поделили смо улоге и детаљно попуњавали различита документа. Дискутовало се и о степену готовости појединих докумената у финансијској служби која ће бити повезана са радом службе набавке и продаје. Дејан Петровић је свима креирао налоге у својству наставника а затим смо појединачно попуњавали документа ( упит, понуда, поруџбина, фактура, налози магацину, пријемница, отпремница, комисијски записник…). Тестирање је протекло у складу са планираним активностима. Установили смо колико времена је потребно да би се заокружио комплетан поступак набавке или продаје робе, што се уклапа у школски двочас. Након тога се дискутовало о томе како напредују радови на изради приручника и како омогућити различите приступе за ученике. Договорено је да се евидентирају поједини недостаци и након тога поново допуне подаци.

Сви присутни су се сложили да је једноставније када ученику оквиру службе складишта, финансија, набавке и продаје омогућимо приступ само једној служби. Закључили смо да је потребно дати смернице за рад приликом формирања служби и да ће ученицима приручник бити од велике помоћи. Након тога је договорен термин тестирања платформе у делу иностраног пословања јер овог пута се састанак фокусирао на документа која повезују службе набавке, продаје и финансија.

 

Тринаести састанак чланова тима одржан на Google Meet платформи дана 11.3.2023. године са почетком у 15 часова. Присутни члан тима из Северне Македоније Васко Трајковски а одсутан Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић, Марко Миловановић и Оливера Стошић.

Друга фаза пројекта обухватила је велики број докумената а повезана је са службом финансија, договорено је да се настави заједничко тестирање платформе за македонска предузећа Морито и Калос. Поделили смо улоге и детаљно попуњавали различита документа почевши од упита па до бонификације. Констатовали смо да је степен готовости појединих докумената у финансијској служби скоро на половини а која ће бити повезана са радом службе набавке и продаје. Затим је Дејан Петровић поделио екран приказујући насловну страну платформе и договорене су улоге у  поступку тестирања за македонска предузећа. Васко Трајковски је био задужен за службу набавке. Дејан Петровић је свима креирао налоге у својству наставника а затим смо појединачно попуњавали документа ( упит, понуда, поруџбина, фактура, налози магацину, пријемница, отпремница, комисијски записник, рекламација и бонификација). Тестирање је протекло у складу са планираним активностима. Након тога се дискутовало о томе како напредују радови на изради приручника и како омогућити различите приступе за наставнике који додају ученике. Договорено је да се евидентирају поједини недостаци и након тога унесу подаци па да  се комплетира приручник. Затим су унети подаци у документацију потребну за пословање са иностранством. Пример су била предузећа Извор и Калос, који су успоставили међународну трговину. Платформа се показала као одличан начин припреме ученика за свет рада јер су документа оригинална а попуњавање се врши као у привредним субјектима.

Четрнаести састанак чланова тима одржан на Google Meet платформи дана  9.5.2023. са почетком у  19.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет приказом предложених докумената финансијске службе. В. Трајковски је започео дискусију о изгледу и готовости приручника. О. Стошић је објаснила да изглед тих докумената треба да буде у складу са начином попуњавања документације у реалним предузећима.  Анализирано је који од наведених докумената су неопходни за пословање и прилагођени ученицима.

Координаторка пројекта је подсетила да због динамике реализације пројектних активности, посета школи у Велесу ће се реализовати од 11.5. до 13.5.2023. Д. Петровић је покренуо дискусију о планираним часовима у Велесу, где ће попуњавање докумената бити приказано ученицима. В. Трајковски је  објаснио како треба пажљиво приказати  ученицима  све опције платформе и како се попуњавају сва поља у неком документу. Договорено је да се визуелно, избором организационе јединице – службе, олакша ученицима савладавање технике коришћења и попуњавања докумената на платформи. О. Стошић је предложила да се примени планирани сценарио и одржи презентација о раду на платформи.Прво ће бити са темом протока документације на домаћем а затим на иностраном тржишту. Презентовањем на екрану, приказано је како ће циркулисати документација  по службама. Затим ће ученици изнети своја запажања и мишљење о раду на платформи.

Све присутне је О. Стошић обавестила да данас обележавамо прву годину реализације пројекта. Кратко је резимирала постигнуте резултате и планове за наредну годину. Сви присутни су се сложили са тим а затим изнели своја запажања о динамици реализације пројекта.

Петнаести састанак чланова тима одржан у Велесу  дана 11.5.2023. са почетком у 14 часова у ОСУ „Јовче Тесличков“ , Северна Македонија. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије  Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Са члановима тима је детаљно разрађен распоред  активности   прво на презентацији радне верзије платформе „ Виртуелко“ у оквиру пројекта Еразмус + „ Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“ у школи ОСУ „ Јовче Тесличков“ у Велесу, Северна Македонија. Усаглашен је распоред рада ученика за 12.5.2023. године и детаљно су распоређене улоге наставника и договорено ко и када даје ученицима смернице за рад.  Усаглашено је да се прво објасни идеја пројекта а затим ученицима дају смернице за рад.

Обзиром на могућност појаве језичке баријере, договорено је да још неколико колега из актива економиста присуствује раду и помогну ученицима током тестирања. Јасно су дефинисане службе као и документи које ученици попуњавају. У складу са тим договорено је да се обухвате одељења прве, друге и треће године профила Бизнис администратор као и Техничар за е-трговину и дигитални маркетинг. Након тога је у кабинету извршена провера рачунара и пратеће опреме у циљу припреме за сутрашње тестирање.

Шеснаести састанак чланова тима одржан у Велесу дана 13.5.2023. са почетком у 10 часова у ОСУ „Јовче Тесличков“, Северна Македонија. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Са члановима тима је детаљно анализиран ток свих активности дана 12.5.2023. године. Закључено је да планирана динамика рада ученика одлично уклопила активности и њихову концентрацију. Успели су да током првог блока тестирања креирају своја производна предузећа, одреде асортиман и успоставе сарадњу између служби. Пажљиво су пратили поделу на запослене у набавној, продајној и складишној служби. Благовремено су израдили упит, понуду и
поруџбину. Имали смо и непредвиђену ситуацију да су два ученика одлучила да уместо поруџбине пошаљу негативан одговор на понуду јер не желе да купе књиге… То смо кроз шалу лако превазишли и ученици су опуштеније наставили са радом. Након краће паузе, током другог блока тестирања, успели су да реше одговарајућим документима недостатак робе као и неблаговремено плаћање од стране купаца. Уочили смо да врло лако савладавају области рада различитих служби на платформи, као и да постоји изузетно добра вршњачка едукација. Ученици који су укључени у тестирање су били различитих националности ( Македонци, Турци и Албанци) и без икакве језичке баријере су пратили инструкције за рад, мотивисано попуњавали документа и сугерисали поједине недостатке на платформи. Колеге које су присуствовале су изузетно задовољне приказаним могућностима на платформи и сматрају да ће се знатно унапредити процес едукације ученика коришћењем „Виртуелка“ од следеће школске године.

Детаљно су договорене опције у оквиру финансијске службе и редослед докумената. Што се тиче приручника, договорено је да се опишу послови везани за платни промет, књижење спроведе кроз дневник и главну књигу и ажурира контни план. Разговарало се и о планираним промотивним активностима у наредној школској години.

 

Седамнаести састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана 30.6.2023. године са почетком у  17.30 часова. Присутни члан тима из Северне Македоније Васко Трајковски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет приказом постављених докумената финансијске службе. О. Стошић је објаснила да су елементи постављени у складу са договором о изгледу финансијске службе. На конкретном примеру је приказан редослед за предузеће ЗРНО. Након завршетка треће фазе, сва ова документа ће бити обрисана са платформе. Прелазимо у завршну фазу, када ћемо укључити нове ученике и нове школе па је важно да не остају стара документа.

Координаторка пројекта је подсетила да је данас крај треће фазе пројекта и да је на платформи тај део завршен. Предложила је да се због динамике реализације пројектних активности, продужи трећа фаза до краја јула. Сви присутни су се сложили са предлогом и договорено је да се извештаји о раду саставе до 20.7.2023. године а да се следећи састанак одржи половином јула.

 

Осамнаести састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана 13.7.2023. године са почетком у 18.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет приказом постављених докумената на платформи Trello. О. Стошић је објаснила да су елементи постављени у складу са досад реализованим активностима. Отворен је приказ предузећа „Зрно“, на коме је Марко Миловановић поставио скриншотове докумената. За остала предузећа није постављено па је договорено да се то уради у циљу коректног извештавања. Поново је наведено да треба све скриншотове докумената хронолошки поставити, ради састављања извештаја након завршетка пројекта. Након завршетка треће фазе, сва ова документа ће бити обрисана са платформе, што значи да је неопходно направити базу података којом доказујемо хронологију настанка платформе и приручника. Од јесени прелазимо у завршну фазу, када ћемо укључити нове ученике и нове школе па је важно да не остају стара документа јер ће рад бити отежан. Координаторка пројекта је подсетила да је договорено је да се извештаји о раду саставе до 20.7.2023. а да се следећи састанак одржи крајем јула.

Све присутне је О. Стошић је поново подсетила да у извештавању на школским сајтовима треба бити ажуран. Сви су се сложили да већину активности можемо реализовати током годишњег одмора, у циљу поштовања договорених рокова.

Деветнаести састанак чланова тима одржан на платформи Google Meet дана  1.8.2023. године са почетком у 14.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије  Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет договором о времену трајања четврте фазе. Координаторка пројекта је објаснила да ова фаза треба да обухвати активности на усаглашавању приручника и платформе, провери постављених докумената и корекцији неправилности. В. Трајковски је дискутовао о томе како обавити припреме за штампање приручника и када то реализовати. Договорено је да он састави упит за три штампарије у С. Македонији и Србији а након добијања понуда, размотрити све и изабрати најповољнију. А. Пановски је дискутовао о постављеним документима на платформи Trello и договорено је да провери да ли су сви преводи на македонском језику добро постављени у документима.

Координаторка пројекта је подсетила да у извештавању на школским сајтовима треба бити ажуран. У том смислу, школа из Велеса је постављала извештаје до краја јуна а треба додати још остале састанке.