Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди

Пројекат КА201 – Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди.
Стратешко партнерство између наше школе и економске школе из Велеса, Северна Македонија има за циљ израду платформе и приручника за њено коришћење. Идеја пројекта је дигитализација и унапређење процеса наставе ученика образовног профила ФА.

 

Почетак пројекта Еразмус+ КА2 „Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Дана 9.5.2022. обележен је почетак пројекта на зум платформи.Састанку су присуствовали чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови из наше школе Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић, координатор пројекта. Договорена је и детаљније координирана сарадња на изради платформе и приручника. Гости из Северне Македоније долазе у радну посету крајем маја, када ће се укључити и представници компаније ДИС, као стратешки партнер нашег пројекта.

Овај пројекат је започео 9.5.2022. године и трајаће до 8.5.2024. године, уз сарадњу са саветницима из Фондације Темпус, наше националне агенције за програм Еразмус+.

Записник са првог састанка


Координатор пројекта Оливера Стошић

 

Други састанак чланова тима одржан на Zoom платформи дана 22.5.2022. са почетком у 10.30 часова.Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак чланова тима је на Zoom платформи почео у заказаном термину. Према првој тачки у  предлогу дневног реда, који је раније достављен мејлом, чланови тима су дискутовали о свим елементима уговора који ће бити потписан између наших школа. Према предлогу који изнела О. Стошић, усаглашено је да се унесу сви чланови уговора сагласно пројектној пријави и дода део везан за промену улоге Васка Трајковског, који је сада в.д. директора. Договорено је да се предлог уговора провери са правном службом пре потписивања јер је неопходно да буде усаглашен са важећим законодавством наших земаља.

О. Стошић је члановима тима детаљно изнела све информације и сугестије везане за израду пројекта које је добила од саветнице на пројекту на састанку одржаном дана 12.5.2022. на зум платформи.Такође је и Д. Петровић као учесник тог састанка, појаснио какав облик извештавања је неопходно реализовати и документовати.

Апликација Trello ће бити коришћена за постављање документације и прегледање готовости садржаја по службама. Д. Петровић је приказао рад на апликацији и дао инструкције за коришћење.

 

 

 

 

 

 

Трећи састанак чланова тима одржан у просторијама ЕУШ “Вук Караџић“  дана 28.5.2022. са почетком у 15.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Према првој тачки дневног реда, који је раније као агенда  достављен мејлом, чланови тима су дискутовали о свим реализованим активностима,према пројектној пријави.Детаљно су анализиране све активности које сваки члан тима треба реализује по уговору.Усаглашено је да управљање пројектом буде заједничка активност Оливере Стошић и Васка Трајковског.Састављен је план реализације активности по месецима и договорено да се прво приступи изради свих докумената у оквиру складишне службе.Након тога ће се према готовости платформе, израдити упутство за попуњавање свих докумената ( налог магацину за пријем и издавање робе, пријемница,отпремница и лагер листа).Договорен је облик документа фактуре а усаглашени су планови око продајне и набавне службе.

Према другој тачки дневног реда, детаљно је анализиран сваки апект по елементима уговора који ће бити потписан између наших школа.Према усаглашеном предлогу који изнела О. Стошић, договорено је електонско потписивање у наредној недељи. Уговор је сачињен на српском и македонском језику, у две колоне, са идентичним члановима, који су у складу са законодавством обе земље.

У оквиру ове тачке, договорено је да се током планиране заједничке вечере са директорком наше школе и представником компаније ДИС, Иваном Шулејићем,  усагласе планови за даљу сарадњу.

 

 

Четврти састанак чланова тима одржан у просторијама ЕУШ“В. Караџић“  дана 29.5.2022. са почетком у 8.00  часова.Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Према првој тачки дневног реда, који је раније као агенда  достављен мејлом, чланови тима су усагласили  ставове о протоку документације  унутар служби, као и изглед сваког појединачног документа. Започело се представљањем пријемнице, отпремнице и лагер листе у оквиру складишне службе. Такође је договорено да база формирања лагер листе је списак магацинских картица ( појединачно за сваки производ). У оквиру сваког виртуелног предузећа ће бити формирана лагер листа, по ценама без ПДВ. Договорено је да сваки документ има у оквиру приручника објашњење како га попунити, на основу којих података и како то урадити на платформи.Према предлогу. Петровића, направљена је шема послова по фазама израде и договорено тестирање појединих модула ( налази се у прилогу записника).

Према другој тачки дневног реда, детаљно је анализиран сваки предлог о дизајну платформе и приручника и изабран је најпрегледнији модел платформе а приручник ће бити усаглашен са тим. Насловна страна ће носити назив пројекта, називе школа, логое и биће прилагођена едукативној намени.

У оквиру ове тачке, договорено је да се следећи састанак усагласи према степену готовости служби и пратеће документације. Такође је договорено да се упореде цене штампања приручника у Србији и С. Македонији и изабере повољнија понуда.

 

Пети састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана 4.7.2022. са почетком у 17 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак чланова тима је на  Гугл  платформи фокусиран на дефинисање протока документације у оквиру складишне службе. Први документ између два предузећа у поступку продаје робе је налог за издавање робе а на основу тога отпремница. Након приспећа робе у другом предузећу се издаје налог за пријем робе а на основу тога се саставља пријемница. Уколико постоји неслагање у количини приспеле робе и отпремнице, саставља се комисијски записник.На основу тога ће се саставити рекламација.

Планирано је да се у оквиру службе набавке у наредном периоду састави фактура као кључни документ.

У циљу повезивања докумената, редни број на фактури  је број који ће се поновити на налогу за пријем робе и пријемници (нпр. Фактура бр. 15 а пријемница је бр. 15/1). Према томе, редни број на налогу за пријем робе ће бити усаглашен са пријемницом. Затим ће се на бази пријемнице повећавати стање на магацинским картицама а на крају је потребно ажурирати лагер листу.

Према  установљеном протоку документације, прво је усаглашен коначан изглед пријемнице, отпремнице,налога за пријем и издавање робе као и магацинске картице и лагер листа. Договорени су сви потребни елементи а на подељеном екрану је Дејан Петровић приказивао сваки појединачни документ, на коме су унете измене а затим приказана коначна верзија.

Договорено је да се у ворд документу започне припрема приручника и поставе сви усаглашени документи. Текст о намени сваког документа ће саставити В. Трајковски а А. Пановски ће израдити табеле. Након тога ће се додати приказ документа на платформи. Како се попуњава документ ће написати О.Стошић, у сарадњи са Д. Петровићем. Паралелно ће бити израђени  и припремљени приручници на оба језика. А. Пановски ће преводити појединачне документе за део платформе на македонском а М. Миловановић ће преводити на енглески језик. Договорено је да се на апликацији Trello нађу информације о току реализације докумената као и записници са састанака. У прилогу записника ће бити постављене фотографије са састанка о усаглашеним документима.

 

 

Фотографије усаглашених докумената које су приказане на екрану

 

Шести састанак чланова тима одржан на платформи Google Meet дана 11.8.2022. са почетком у 17 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак чланова тима је на Google Meet платформи је започео приказом платформе, коју је Дејан Петровић објаснио детаљно. Приказано је како формирати предузећа, одредити наставнике, унети податке у налоге… Договорено је да се наставнику омогући контрола над документима и уносом података. Приказана је процедура закључавања завршеног документа и обавештавање чланова друге службе о приспећу докумената. Договорено је да се профил предузећа допуни сликама из производног асортимана. Након тога је отворена дискусија о степену готовости приручника. Установљено је неслагање између платформе и приручника. Договорено је да се убрза израда приручника да бисмо пратили израду платформе. Оквирно је потребно имати 20 страна по служби, заједно са теоријским објашњењем, табелом документа и приказом изгледа документа на платформи, уз упутство за попуњавање. Табеле докумената за приручнике на оба језика ће комплетирати А. Пановски и уредити идентичан изглед оба приручника. Договорено је да се осмисли графички дизајн за насловну страну и поједине илустрације послова по службама  као и протока документације. Остаје задужење М. Миловановића да саставља извештај о састанцима и поставља на сајт школе.

 

 

 

Почетак друге фазе пројекта

 

Седми састанак чланова тима одржан на платформи Zoom дана 29.9.2022. са почетком у 19.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Прва фаза пројекта је обухватила активности на изради докумената у складишној служби а током претходних дана додата су графичка решења за проток документације по службама. Закључак , након краће дискусије и анализе прве фазе је да смо успешно остварили планиране активности али је рок продужен због објективних околности.

Према предлогу који је раније достављен мејлом, чланови тима су дискутовали о редоследу предложених докумената које ће садржати службе набавке и продаје. Усаглашен је изглед свих докумената и редослед приказивања. Дејан Петровић је предложио форму упита на платформи, која ученику омогућава да унесе текстуални део документа. Након тога је приказао принцип рада којим ће се водити деловодник.  Затим су приказане графички шеме протока документације по службама. Са предложеним шематским приказом су се сви сложили. То ће бити уводна страна на приручнику, на почетку сваке службе.Тиме ће се ученицима олакшати разумевање протока документације унутар сваке службе. Договорено је да друга фаза траје од 1.10.2022. до 1.2.2023.

 

Осми састанак чланова тима одржан на платформи Zoom дана 03.11.2022. године са почетком у 19.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић, Оливера Стошић и Марко Миловановић.

Састанак чланова тима је посвећен информисању о темама састанка координатора, за који смо раније договорили и припремили питања за пројектне саветнике. Састанку у Фондацији Темпус је присуствовало 8 координатора пројеката и 4 пројектне саветнице, на челу са Татјаном Петровић, управницом Фондације Темпус. Након краће презентације о специфичностима КА2 пројеката, уследила је дискусија и питања.  Детаљно је анализирано које су уговорне обавезе координатора и како обезбедити квалитетно извештавање о току пројекта.  Ми смо имали пар питања око реализације по фазама, на која смо добили конкретан одговор. Такође смо добили препоруке о потреби сачињавања појединачних уговора, као обавезу о извештавању према буџетским прописима. Пројектна саветница, задужена за наш пројекат је похвалила уредност и прегледност наших извештаја о раду, као и кориснички простор. Наглашена је важност приказа пројектних резултата на платформама еТвининг и ЕПАЛЕ па је договорено да у наредном периоду поставимо одређени садржај на тим платформама. Договорени су датуми реализације појединих активности и садржај извештаја о раду за другу фазу пројекта. Све приказано треба додати на Трело и комплетирати прву фазу пројекта, а самим тим и отпочети другу фазу.

Васко Трајковски је приказом урађених докумената упита,понуде и поруџбине започео дискусију о изгледу и садржају. Оливера Стошић је нагласила да изглед тих докумената треба да прати садржај на платформи и да на основу тога можемо формирати коначан приказ. Сви су се сагласили са предлогом и договорено је да се у току наредне недеље сви документи поставе у други део приручника. Оливера Стошић је предложила да се следећи састанак одржи око 20.11.22. са темом протока документације на иностраном тржишту. Садржај докумената ће бити детаљно анализиран и то ће обухватити табеле ЈЦИ, ЦМР и налога за плаћање према иностранству.

Девети састанак је започет приказом предложених докумената инофактуре, увозне калкулације и контролника увоза. Васко Трајковски је започео дискусију о изгледу и садржају докумената. Оливера Стошић је нагласила да изглед тих докумената треба да прати садржај на платформи и да на основу тога можемо утврдити редослед  попуњавања документације. Анализирано је који елементи наведених докумената су неопходни за успостављање пословања са иностранством. Закључено је да образовни профил Финансијски и Бизнис администратор, нема потребе да  попуњава табеле ЈЦИ, ЦМР већ да су довољни подаци из контролника увоза за попуњавање увозне фактуре.

О свему ће се поново разговарати са колегама из других школа у циљу стварања најбољег модела рада.  Сви су се сагласили са предлогом приказаних докумената  и договорено је да се у току наредне недеље сви документи поставе у други део приручника, као наставак пословања службе набавке/продаје са иностранством. Обзиром да се приближава крај полугодишта, потребно је пратити планирану динамику и креирати потребну документацију.

Почетак треће фазе пројекта

 

Десети састанак чланова тима одржан на платформи Zoom дана 02.02.2023. године са почетком у 20 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије: Дејан Петровић, Оливера Стошић и Марко Миловановић.

Друга фаза пројекта је обухватила активности на изради докумената у набавној и продајној служби (обухваћено је домаће и инострано тржиште) а током претходних дана додата су графичка решења за проток документације по службама. Закључак, након краће дискусије и анализе друге фазе пројекта је да смо успешно остварили планиране активности. Према предлогу који је раније достављен мејлом, чланови тима су дискутовали о редоследу предложених докумената које ће садржати служба финансија. Усаглашен је изглед свих докумената и редослед приказивања. Дејан Петровић је предложио форму благајне на платформи, која ученику омогућава да унесе потребна пратећа документа као и финасијске податке. Након тога је приказао принцип рада којим ће се водити служба финансија.  Затим су приказане графички шеме протока документације по свим урађеним службама. Са предложеним шематским приказом су се сви сложили. Договорено је да ће то бити уводна страна на приручнику, на почетку сваке службе. Тиме ће се ученицима олакшати разумевање протока документације унутар сваке службе. Договорено је да трећа фаза траје од 2.2.2023. до 1.7.2023. Након тога следи завршна фаза пројекта.

 

Једанаести састанак чланова тима одржан на платформи Zoom дана 22.02.2023. године са почетком у 19 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије: Дејан Петровић, Оливера Стошић и Марко Миловановић.

Друга фаза пројекта је комплетирала документацију потребну за реализацију послова продаје, набавке и складишта па је договорено заједничко тестирање платформе. Све присутне је координаторка пројекта информисала о степену готовости појединих докумената у финансијској служби. Затим је Дејан Петровић приказао насловну страну платформе и договорен је поступак тестирања. Поделили смо се у две службе а Васко Трајковски је био задужен и за складишну службу. Дејан Петровић је свима креирао налоге у својству ученика а затим смо појединачно попуњавали документа ( упит, понуда, поруџбина, фактура, налози магацину, пријемница, отпремница, комисијски записник…). Током тестирања су се појавили недостаци, где се видело да треба ажурирати потпис референта или изменити унос у налогу за пренос. Тестирање је протекло у складу са планираним и сви су уочили колико времена је потребно да би се заокружио комплетан поступак набавке или продаје робе. Након тога се дискутовало о томе како напредују радови на изради приручника и када треба укључити ученике.

Сви присутни су се сложили да је у оквиру службе складишта, набавке и продаје све комплетирано по договору. Уочили смо да је најважније добро координирати ученике приликом рада а да ће ученицима приручник бити од велике помоћи. Након тога је договорен термин тестирања платформе у делу иностраног пословања. Даљих дискусија није било.

 

Дванаести састанак чланова тима одржан на Zoom платформи дана 4.3.2023. године са почетком у 10,30 часова.Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Друга фаза пројекта је врло уско повезана са службом финансија као и пратећом документацијом и зато је договорено заједничко тестирање платформе за македонска предузећа Морито и Калос. Поделили смо улоге и детаљно попуњавали различита документа. Дискутовало се и о степену готовости појединих докумената у финансијској служби која ће бити повезана са радом службе набавке и продаје. Дејан Петровић је свима креирао налоге у својству наставника а затим смо појединачно попуњавали документа ( упит, понуда, поруџбина, фактура, налози магацину, пријемница, отпремница, комисијски записник…). Тестирање је протекло у складу са планираним активностима. Установили смо колико времена је потребно да би се заокружио комплетан поступак набавке или продаје робе, што се уклапа у школски двочас. Након тога се дискутовало о томе како напредују радови на изради приручника и како омогућити различите приступе за ученике. Договорено је да се евидентирају поједини недостаци и након тога поново допуне подаци.

Сви присутни су се сложили да је једноставније када ученику оквиру службе складишта, финансија, набавке и продаје омогућимо приступ само једној служби. Закључили смо да је потребно дати смернице за рад приликом формирања служби и да ће ученицима приручник бити од велике помоћи. Након тога је договорен термин тестирања платформе у делу иностраног пословања јер овог пута се састанак фокусирао на документа која повезују службе набавке, продаје и финансија.

 

Тринаести састанак чланова тима одржан на Google Meet платформи дана 11.3.2023. године са почетком у 15 часова. Присутни члан тима из Северне Македоније Васко Трајковски а одсутан Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић, Марко Миловановић и Оливера Стошић.

Друга фаза пројекта обухватила је велики број докумената а повезана је са службом финансија, договорено је да се настави заједничко тестирање платформе за македонска предузећа Морито и Калос. Поделили смо улоге и детаљно попуњавали различита документа почевши од упита па до бонификације. Констатовали смо да је степен готовости појединих докумената у финансијској служби скоро на половини а која ће бити повезана са радом службе набавке и продаје. Затим је Дејан Петровић поделио екран приказујући насловну страну платформе и договорене су улоге у  поступку тестирања за македонска предузећа. Васко Трајковски је био задужен за службу набавке. Дејан Петровић је свима креирао налоге у својству наставника а затим смо појединачно попуњавали документа ( упит, понуда, поруџбина, фактура, налози магацину, пријемница, отпремница, комисијски записник, рекламација и бонификација). Тестирање је протекло у складу са планираним активностима. Након тога се дискутовало о томе како напредују радови на изради приручника и како омогућити различите приступе за наставнике који додају ученике. Договорено је да се евидентирају поједини недостаци и након тога унесу подаци па да  се комплетира приручник. Затим су унети подаци у документацију потребну за пословање са иностранством. Пример су била предузећа Извор и Калос, који су успоставили међународну трговину. Платформа се показала као одличан начин припреме ученика за свет рада јер су документа оригинална а попуњавање се врши као у привредним субјектима.

Четрнаести састанак чланова тима одржан на Google Meet платформи дана  9.5.2023. са почетком у  19.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет приказом предложених докумената финансијске службе. В. Трајковски је започео дискусију о изгледу и готовости приручника. О. Стошић је објаснила да изглед тих докумената треба да буде у складу са начином попуњавања документације у реалним предузећима.  Анализирано је који од наведених докумената су неопходни за пословање и прилагођени ученицима.

Координаторка пројекта је подсетила да због динамике реализације пројектних активности, посета школи у Велесу ће се реализовати од 11.5. до 13.5.2023. Д. Петровић је покренуо дискусију о планираним часовима у Велесу, где ће попуњавање докумената бити приказано ученицима. В. Трајковски је  објаснио како треба пажљиво приказати  ученицима  све опције платформе и како се попуњавају сва поља у неком документу. Договорено је да се визуелно, избором организационе јединице – службе, олакша ученицима савладавање технике коришћења и попуњавања докумената на платформи. О. Стошић је предложила да се примени планирани сценарио и одржи презентација о раду на платформи.Прво ће бити са темом протока документације на домаћем а затим на иностраном тржишту. Презентовањем на екрану, приказано је како ће циркулисати документација  по службама. Затим ће ученици изнети своја запажања и мишљење о раду на платформи.

Све присутне је О. Стошић обавестила да данас обележавамо прву годину реализације пројекта. Кратко је резимирала постигнуте резултате и планове за наредну годину. Сви присутни су се сложили са тим а затим изнели своја запажања о динамици реализације пројекта.

Петнаести састанак чланова тима одржан у Велесу  дана 11.5.2023. са почетком у 14 часова у ОСУ „Јовче Тесличков“ , Северна Македонија. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије  Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Са члановима тима је детаљно разрађен распоред  активности   прво на презентацији радне верзије платформе „ Виртуелко“ у оквиру пројекта Еразмус + „ Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“ у школи ОСУ „ Јовче Тесличков“ у Велесу, Северна Македонија. Усаглашен је распоред рада ученика за 12.5.2023. године и детаљно су распоређене улоге наставника и договорено ко и када даје ученицима смернице за рад.  Усаглашено је да се прво објасни идеја пројекта а затим ученицима дају смернице за рад.

Обзиром на могућност појаве језичке баријере, договорено је да још неколико колега из актива економиста присуствује раду и помогну ученицима током тестирања. Јасно су дефинисане службе као и документи које ученици попуњавају. У складу са тим договорено је да се обухвате одељења прве, друге и треће године профила Бизнис администратор као и Техничар за е-трговину и дигитални маркетинг. Након тога је у кабинету извршена провера рачунара и пратеће опреме у циљу припреме за сутрашње тестирање.

Шеснаести састанак чланова тима одржан у Велесу дана 13.5.2023. са почетком у 10 часова у ОСУ „Јовче Тесличков“, Северна Македонија. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Са члановима тима је детаљно анализиран ток свих активности дана 12.5.2023. године. Закључено је да планирана динамика рада ученика одлично уклопила активности и њихову концентрацију. Успели су да током првог блока тестирања креирају своја производна предузећа, одреде асортиман и успоставе сарадњу између служби. Пажљиво су пратили поделу на запослене у набавној, продајној и складишној служби. Благовремено су израдили упит, понуду и
поруџбину. Имали смо и непредвиђену ситуацију да су два ученика одлучила да уместо поруџбине пошаљу негативан одговор на понуду јер не желе да купе књиге… То смо кроз шалу лако превазишли и ученици су опуштеније наставили са радом. Након краће паузе, током другог блока тестирања, успели су да реше одговарајућим документима недостатак робе као и неблаговремено плаћање од стране купаца. Уочили смо да врло лако савладавају области рада различитих служби на платформи, као и да постоји изузетно добра вршњачка едукација. Ученици који су укључени у тестирање су били различитих националности ( Македонци, Турци и Албанци) и без икакве језичке баријере су пратили инструкције за рад, мотивисано попуњавали документа и сугерисали поједине недостатке на платформи. Колеге које су присуствовале су изузетно задовољне приказаним могућностима на платформи и сматрају да ће се знатно унапредити процес едукације ученика коришћењем „Виртуелка“ од следеће школске године.

Детаљно су договорене опције у оквиру финансијске службе и редослед докумената. Што се тиче приручника, договорено је да се опишу послови везани за платни промет, књижење спроведе кроз дневник и главну књигу и ажурира контни план. Разговарало се и о планираним промотивним активностима у наредној школској години.

 

Седамнаести састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана 30.6.2023. године са почетком у  17.30 часова. Присутни члан тима из Северне Македоније Васко Трајковски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет приказом постављених докумената финансијске службе. О. Стошић је објаснила да су елементи постављени у складу са договором о изгледу финансијске службе. На конкретном примеру је приказан редослед за предузеће ЗРНО. Након завршетка треће фазе, сва ова документа ће бити обрисана са платформе. Прелазимо у завршну фазу, када ћемо укључити нове ученике и нове школе па је важно да не остају стара документа.

Координаторка пројекта је подсетила да је данас крај треће фазе пројекта и да је на платформи тај део завршен. Предложила је да се због динамике реализације пројектних активности, продужи трећа фаза до краја јула. Сви присутни су се сложили са предлогом и договорено је да се извештаји о раду саставе до 20.7.2023. године а да се следећи састанак одржи половином јула.

 

Осамнаести састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана 13.7.2023. године са почетком у 18.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет приказом постављених докумената на платформи Trello. О. Стошић је објаснила да су елементи постављени у складу са досад реализованим активностима. Отворен је приказ предузећа „Зрно“, на коме је Марко Миловановић поставио скриншотове докумената. За остала предузећа није постављено па је договорено да се то уради у циљу коректног извештавања. Поново је наведено да треба све скриншотове докумената хронолошки поставити, ради састављања извештаја након завршетка пројекта. Након завршетка треће фазе, сва ова документа ће бити обрисана са платформе, што значи да је неопходно направити базу података којом доказујемо хронологију настанка платформе и приручника. Од јесени прелазимо у завршну фазу, када ћемо укључити нове ученике и нове школе па је важно да не остају стара документа јер ће рад бити отежан. Координаторка пројекта је подсетила да је договорено је да се извештаји о раду саставе до 20.7.2023. а да се следећи састанак одржи крајем јула.

Све присутне је О. Стошић је поново подсетила да у извештавању на школским сајтовима треба бити ажуран. Сви су се сложили да већину активности можемо реализовати током годишњег одмора, у циљу поштовања договорених рокова.

Деветнаести састанак чланова тима одржан на платформи Google Meet дана  1.8.2023. године са почетком у 14.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије  Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет договором о времену трајања четврте фазе. Координаторка пројекта је објаснила да ова фаза треба да обухвати активности на усаглашавању приручника и платформе, провери постављених докумената и корекцији неправилности. В. Трајковски је дискутовао о томе како обавити припреме за штампање приручника и када то реализовати. Договорено је да он састави упит за три штампарије у С. Македонији и Србији а након добијања понуда, размотрити све и изабрати најповољнију. А. Пановски је дискутовао о постављеним документима на платформи Trello и договорено је да провери да ли су сви преводи на македонском језику добро постављени у документима.

Координаторка пројекта је подсетила да у извештавању на школским сајтовима треба бити ажуран. У том смислу, школа из Велеса је постављала извештаје до краја јуна а треба додати још остале састанке.

 

 

Двадесети састанак чланова тима одржан на  платформи Гугл мит  дана  29.9.2023. са почетком у  18.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски  и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић и Оливера Стошић.

Састанак је започет представљањем Радмиле Андоновске, која је професор економске групе предмета у школи „Јовче Тесличков“ у Велесу. Предаје рачуноводство и прихватила је да као консултант помогне у комплетирању финансијске службе. Пошто је Радмила, као гост објаснила да ће учествовати у разговорима око елемената у финансијској служби, прво је нагласила разлику у терминологији појма фиктивно. У њиховом језику тај појам има негативну конотацију па је договорено да се преименују фиктивна предузећа на платформи.

Договорено је да се прегледају сва документа на македонској страни и исправе грешке у називима појмова. Треба започети припрему ђака за тестирање платформе у циљу реализације заједничких активности промоције пројекта, у другом полугодишту. Такође се дискутовало о томе које су цене штампања приручника и договорено је да се за почетак веже за платформу а касније ћемо одлучивати о томе. Са Радмилом је координаторка пројекта дискутовала о томе која конта користи у раду и договорено је да провери која су унета на платформу. Уколико недостаје неки конто, додати га обавезно.

Двадесет први састанак чланова тима одржан на платформи Google Meet дана 29.10.2023. са почетком у 10.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић, Марко Миловановић и Оливера Стошић.

Састанак је започет извештавањем осталих чланова тима о томе шта је договорено са Радмилом Андовском дана 28.10.2023. године. Тада је одржан онлајн састанак коме су присуствовали Васко Трајковски и Оливера Стошић, испред тима, где је главна тема била усаглашавање изгледа и садржаја приручника.

Састанак је настављен анализом планираних и реализованих активности до краја октобра. Појединачно су упоређиване активности које су чланови завршили до сада и уочено је да се напредује на постављању материјала на Трелу, као бази прегледања пројектних активности. Подељен је екран да би се приказало које су картице потребне ради праћења свих активности. Координаторка тима је договорила са члановима тима да се интензивирају тестирања платформе у нашим школама. Зато ће бити креирано посебно кратко упутство за све о формирању виртуелних предузећа од стране Д. Петровића. На основу тога ће се вршити тестирање током следеће недеље у обе школе а биће одржни и онлајн састанци тима у понедељак и уторак, ради припреме материјала за тестирање платформе од стране ученика наших школа.  Такође је договорено да се преведу све слике које постављамо на почетак сваког поглавља приручника и на тај начин усагласе српска и македонска верзија приручника.

Двадесетдруги састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана  28.11.2023. године са почетком у  19.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски  и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић, Марко Миловановић ( укључио се мало касније) и Оливера Стошић.

Састанак је започет извештавањем осталих чланова тима о томе како је протекло тестирање платформе коме су присуствовали Васко Трајковски и Антонио Пановски, испред тима, где је главна тема била израда докумената на платформи. Такође је напоменуто да се извештај о тестирању доставља одмах након тестирања, ради постављања на КП.

Састанак је настављен анализом планираних и реализованих активности до краја новембра. Појединачно су упоређиване активности које су чланови завршили досада и уочено је да се напредује на постављању материјала на Трелу, као бази прегледања пројектних активности. Координаторка тима је договорила са члановима тима да се интензивирају тестирања платформе у нашим школама, што ће у ЕУШ започети у петак, 1.12. а наставити се 12.12. због блок наставе одељења 4/1. Зато ће бити креирано посебно кратко упутство, као сценарио активности за све о раду у финансијској служби виртуелних предузећа од стране Д. Петровића. На основу тога ће се вршити тестирање током децембра у обе школе а биће одржни и онлајн састанци тима у складу са потребом, ради припреме материјала за тестирање платформе од стране ученика наших школа.

У циљу праћења израде приручника договорено је да се настави сарадња са Радмилом и коначно дефинишу контни оквири на обе стране. Такође је поново договорено да се преведу све слике које постављамо на почетак сваког поглавља приручника и на тај начин усагласе српска и македонска верзија приручника. Затим је договорено у ком делу платформе ће бити постављени делови приручника, који ће ученици користити током тестирања платформе.

 

Двадесеттрећи састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана 6.12.2023. са почетком у  18.30 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски  и Антонио Пановски, а гост сарадник присутна Радмила Андоновска, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић, Марко Миловановић ( укључио се мало касније) и Оливера Стошић.

Састанак је започет извештавањем осталих чланова тима о томе како је протекло тестирање платформе коме су присуствовали Оливера Стошић и Дејан Петровић у ЕУШ 1.12.2023. у одељењу 3/1 Финансијски администратор. О. Стошић је испред тима, поздравила гошћу и укратко изнела досадашње резултате везане за пројекат а нарочито оног дела где је главна тема била израда докумената финансијске службе на платформи. Обзиром да је Радмила учествовала у тестирању платформе у Велесу, разменили смо искуства о начину рада и динамици током тестирања са ученицима. Са свима је договорено  да се настави сарадња, према утврђеном плану будућих пројектних активности. Након тога је Д. Петровић детаљно приказао повезивање докумената међу службама, креирајући  недостајуће фактуре у циљу попуњавања налога за пренос и остале документације.

Наизменично смо отварали део платформе за македонска и део за наша предузећа у циљу упоређивања и усаглашавања процеса тестирања. Договор је да се тестирање настави интензивије у обе школе, као припрема за презентацију осталим школама у фази дисеминације пројектних резултата.

Двадесетчетврти састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана  16.1.2024. са почетком у 18.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Васко Трајковски  и Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет утврђивањем датума тренутне фазе пројекта. Настављено је извештавањем осталих чланова тима о томе како је протекао састанак са Радмилом Андовском и В. Трајковским. Договорено је да се измене делови налога за књижење ради лакшег разумевања и попуњавања потребних података. Претходно тестирање платформе коме су присуствовали Оливера Стошић и Дејан Петровић у ЕУШ, је показало да ученици треба појединачно да уносе податке у циљу књижења пословних промена, што значи да је неопходно прецизно означити поља уноса. Током наредних тестирања договорено је да се ученицима омогући израда докумената у оквиру финансијске службе, појединачно за предузеће које су основали. Проверити како напредују књижења и плаћања већ пристиглих фактура, затим како изгледају извештаји према постављеним критеријумима. Интензивирати тестирања у нашим школама, као припрему за презентацију другим школама, према плану у пројектној пријави.

Присутне је О. Стошић известила  о томе да треба направити план свих активности за ову фазу, као припрема за презентацију осталим школама у фази дисеминације пројектних резултата. Потребно је договорити посету школама у С. Македонији и Србији, направити динамику активности и презентацију о раду на платформи. Свим члановима ће бити достављен план активности дисеминације и расподела задужења. Усаглашено је да тестирање спроводимо са мањим бројем ученика који су већ укључени у рад а презентације рада на платформи планирати са њима за интерно представљање „Виртуелка“ у нашим школама.

Двадесетпети састанак чланова тима одржан на платформи Google Meet дана 1.2.2024. са почетком у 19.00 часова. Присутан члан тима из Северне Антонио Пановски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић и Оливера Стошић.

Састанак је започет усаглашавањем динамике планираних активности у завршној фази пројекта, која је достављена свим члановима. Током разговора о томе, утврдили смо сатницу и припрему за презентацију другим школама, према планираним активностима у пројектној пријави. Припремљена је динамика посете школама у Куманову, Кочанима и Прилепу која ће бити дисеминација пројектних резултата у Северној Македонији. Договорено је да се у промотивне сврхе ураде фасцикле и оловке а М. Миловановић је предложио изглед насловне стране, што је усаглашено. Присутне је О. Стошић известила  о томе да је одржан састанак са саветницима Фондације Темпус, где су детаљно разрађене све нејасноће у вези извештавања на БМ. Затим су саветници одговорили на питања, која су достављена пре онлајн састанка. Важно је да досадашње извештавање на КП је ажурно и прегледно постављено.

На EPALE конференцији су приказане могућности те платформе. А. Анакијев је дала препоруку да се дисеминационе активнсти могу приказивати путем вести и догађаја објављених на тој платформи, као и постављања линка ка видеозапису. Усаглашено је да ускоро осмислимо интерно представљање „Виртуелка“ у нашим школама, где ће ученици приказати своје знање на огледним часовима.

Извештај о реализованој презентацији платформе и приручника из Финансијско-рачуноводствене обуке у оквиру дисеминације пројекта ,,Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Презентација из ФРО је реализована у сарадњи са наставницима Информатике Дејаном Петровићем и Марком Миловановићем, у одељењу 4/1 уз долазак још три ученика из 3/1, који учествују у тестирању платформе. Наставна јединица Попуњавање документације на платформи „Виртуелко“ је обрађена као презентација пројекта КА210 ВЕТ. Цео пројекат је осмишљен као приближавање две области економије и информационих технологија, где ће ученици унапредити дигиталне компетенције. Ученици су у уводном делу часа обновили које су податке уносили на платформи током тестирања, кроз сарадњу између службе складишта и набавне службе, што је укратко изложио Д. Петровић. Било је планирано да ученици дискутују о претходном искуству али се због кашњења ученика путника то одложило за крај часа.

У средишњем делу часова  су симулирали процес рада по свим службама тако што су ученици обављали следеће послове: -референт  комерцијалне службе договарао са учеником поред себе ко ће бити купац а ко добављач и тако су расподелили послове слања упита, понуде, поруџбине и фактуре а затим проследили документацију складишној служби која врши пријем / издавање робе и попуњава документацију у својој служби. Након тога је референт књиговодствене службе контирао настале промене. Било је планирано  да  ученик књижи у дневнику,  у главној књизи, као и да попуњава налоге за пренос за све пристигле рачуне, међутим није било довољно времена за све планиране послове.Часу су присуствовале две колегинице, директорка и школски педагог. Евалуација  је извршена попуњавањем евалуационих листова као и  гугл упитника на крају часа. Анализом евалуационих листова установила сам да су остварени исходи и циљ часа. Од укупно 13 ученика, у првом питању 90% сматра да је ово веома корисно, док у другом питању 100% сматра да је потребно више оваквих часова. Утисци су врло позитивни а највише им се допада сарадња у служби и тимски рад.

Двадесетшести састанак чланова тима одржан на  платформи Google Meet дана 14.2.2024. са почетком у 18.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Антонио Пановски и Васко Трајковски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет усаглашавањем динамике планираних активности у фази дисеминације пројекта, која је достављена свим члановима. Током разговора о томе, утврдили смо сатницу и припрему за презентацију платформе. Планирано је следеће:

 •  Полазак из В. Плане у 5 часова
 •  Презентација у Куманову од 9.30 до 12 часова
 •  Долазак у Кочани око 15 часова
 •  Презентација у Кочанима од 16 до 18 часова
 •  Ноћење у хотелу Сити ин
 •  Полазак у Прилеп у 8 часова
 •  Презентација у Прилепу од 11 до 13 часова
 •  Заједнички ручак у Прилепу за све чланове тима
 •  Полазак за В. Плану у поподневним часовима

Сви присутни су се сагласили а након тога су договорена задужења током презентације. На крају, договорено је да О. Стошић састави евалуацију кроз гугл упитник а да се ученицима прикаже помоћу кода. Са свим школама ће бити потписан споразум о сарадњи.

 

 

Двадесетседми састанак чланова тима одржан на платформи Google Meet дана 14.3.2024. године са почетком у  15.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Антонио Пановски и Васко Трајковски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет усаглашавањем динамике планираних активности у фази завршне дисеминације пројекта, која је као Конференција планирана за 8.4.2024. године. Током разговора о томе, утврдили смо оквирну сатницу и припрему за презентацију платформе. Планирано је следеће:

 • Позвати школе са којима је успостављена сарадња и проверити број колега који долазе
 • Проверити могућности и цене хотела за одржавање конференције
 • Ускладити временску динамику свих активности
 • Позвати госте из локалне самоуправе и других школа у граду

Сви присутни су се сагласили а након тога су договорена задужења. Договорено је да се комплетира приручник и припреми за штампање. Одвојити посебно делове који се поново постављају на платформу и усагласити обе верзије. Такође је договорено да се са Радмилом поново провери финансијска служба и уобличи за штампање, које ће се планирати за 20. 3. 2024.

 

Извештај о реализованој презентацији платформе и приручника
„Виртуелко“ у Северној Македонији у оквиру дисеминације пројекта
,,Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Завршна фаза пројекта обухвата дисеминацију у економским школама, са којима постоји дугогодишња успешна сарадња. Партнери на пројекту су изабрали да то буду школе у Куманову, Кочанима и Прилепу. У договору са њима, реализовали смо у оквиру наставе рад на платформи у три школе и омогућили инострано пословање нашим ученицима, који ће попуњавати пратећу документацију на енглеском.

Дана 15.2.2024.године представили смо платформу и приручник за учење кроз рад „Виртуелко“ ученицима и колегама у Средњем општинском училишту „Перо Наков“ у Куманову. Дисеминација је реализована у свим школама заједничким учешћем свих пет чланова тима, према припремљеном распореду улога на пројекту. Часови економске групе предмета су реализовани у договору и сарадњи са директорком Милом Ж. Димковском. Домаћини су окупили ученике прве и треће године профила бизнис администратор у кабинету за информатику. Обезбеђена је опрема за извођење презентације и рад свих ученика на платформи.

Ученицима се у уводном делу часа обратила  координаторка пројекта и представила тим, резултате и циљеве пројекта. Затим су представљени главни елементи платформе, приказана шифра за приступ и начин рада, што је изложио Дејан Петровић.

У средишњем делу часова је симулиран процес рада по свим службама тако што су ученици обављалипотребне послове по различитим службама. Објашњено је да ће бити у улогама референта службе набавке, продаје, складишта и финансија.

Први корак на почетку рада је био формирање виртуелних предузећа производног типа, где су ученици креирали назив, делатност и асортиман производа. Подстакли смо их да буду креативни и изаберу било коју производну делатност. Унели су потребне податке о банци, возилима, рачунима и започели међусобно пословање. Према распореду седења, сваки ученик је договарао са другом поред себе ко ће бити купац а ко добављач и тако су расподелили послове слања упита, понуде, поруџбине и фактуре а затим проследили документацију складишној служби која врши пријем / издавање робе и попуњава документацију у својој служби.Поједини ученици су саставили и фактуру за продату робу. Свима је представљено како приступити приручнику за рад на платформи, где је детаљно приказан поступак рада. Ученицима је омогућено да приступе свим службама а касније ће у раду бити додељена само једна служба групи ученика.Часовима су присуствовале колегинице које предају економске предмете и педагог школе.

Евалуација  је извршена попуњавањем  гугл упитника на крају часова. Упитник је приказан помоћу кода а ученицима који нису имали интернет на телефону, колега М. Миловановић је омогућио приступ и пратио попуњавање анкете. Домаћини су на крају посете, договорили наставак сарадње кроз пословање ученика на платформи и подршку у раду од стране чланова нашег тима.

Након тога, посетили смо Средње општинско училиште у Кочанима, где нас је дочекао директор школе Љубомир Гацов. Обзиром да је њихова школа већ дуго укључена у Еразмус+ пројекте, показао нам је табле у холу које сумирају пројектне резултате и приказују земље учеснице. За презентацију су изабрали ученике треће године профила бизнис администратор, који учествују у такмичењима ученичких компанија.Школа је одлично опремљена најсавременијом опремом и сваки ученик је имао свој рачунар и приступ интернету. Часови презентовања платформе и приручника су започели представљањем нашег пројекта и тима од стране Васка Трајковског. Затим су ученици упознати са платформом и приступним шифрама од стране Дејана Петровића. Током наставе, свим ученицима су помагали у раду чланови тима и пратили попуњавање документације. Према распореду радних столова, ученици су подељени у службе и приказано је како треба формирати виртуелно предузеће, асортиман производа, попуњавати податке о ученицима, изабрати магацине и отворити текуће рачуне. Креирање упита, понуде, поруџбине и фактуре је протекло у складу са очекиваним јер су ученици пратили смернице за рад. Часовима су присуствовале колегинице које воде ученике на такмичења у организацији Достигнућа младих, што се видело кроз одличну припремљеност ученика у делу креирања докумената и познавању протока документације.

Сутрадан, 16.2.2024. године смо имали организовану презентацију платформе и приручника у Средњем општинском економско-правном и трговинском училишту „Кузман Јосифоски Питу“ у Прилепу. Тада се тиму придружила Радмила Андовска, која је учествовала у делу израде финансијске службе, као експерт. Договорена је сарадња са директорком школе Христином Ј. Николоском, која је била службено одсутна, те нас је дочекала њена заменица Данијела Мицеска. Упознала нас је са образовним профилима које имају а одабрано је да се презентација организује за ученике друге године профила дигитални маркетинг и четврте године профила етрговина.

Уводни део презентације је започео Васко Трајковски, приказом сарадње између наших школа и пројектних резултата а затим су појединачно чланови тима рекли нешто о својој улози у реализацији пројекта. Часови рада на платформи су протекли у одличној координацији ученика и чланова тима, где су према инструкцијама креирана виртуелна предузећа, потребан асортиман производа, рачуни у банци и изабрана возила за набавку. Пошто је било мање рачунара од броја ученика, радили су у пару и договарали изглед и садржину документације. Пажљиво су пратили инструкције за рад и успели да све заврше у предвиђеном року. Као и код осталих школа, овде је такође помоћу кода извршена евалуација часова гугл упитником и краћа дискусија о утисцима ученика. Били су врло комуникативни и отворени за разговор, тако да смо закључили да постоји одлична сарадња и да они желе унапредити своје знање радом на платформи и пословањем са виртуелним предузећима из наше земље.

Није било никаквих потешкоћа у комуникацији, нити језичке баријере. Партнери из Велеса су појединим ученицима преводили делове докумената које треба попунити а називи су већ на македонском језику, тако да су се ученици одлично снашли и реализовали планирано.

Утисци, како ученика тако и колега, су врло позитивни. У разговору смо установили да имамо много сличности, не само  у раду, већ и у изазовима са којима се сусрећемо. Ученици су похвалили идеју „Виртуелка“ а највише им се допада сарадња у тиму и иновација кроз дигитализацију процеса рада.

АНАЛИЗА гугл упитника након дисеминације у Македонији

Извештај саставила координаторка пројекта:
Оливера Стошић

 

Извештај о реализованој презентацији платформе „Виртуелко“ на часу из Финансијско-рачуноводствене обуке у Економској школи у Чачку у оквиру дисеминације пројекта ,,Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Дана 8.2.2024. год. представили смо платформу за учење кроз рад „Виртуелко“ ученицима и колегама у Економској школи у Чачку. Часови обуке су реализовани у договору и сарадњи са помоћницом директора Данијелом Рвовић.

Наш пројекат је осмишљен као повезивање области економије и информационих технологија, где ће ученици применити стечена знања из ФРО и унапредити дигиталне компетенције.Ученици су у уводном делу часа упознати са идејом и циљевима пројекта од стране координаторке пројекта. Затим су представљени главни сегменти платформе, што је укратко изложио Дејан Петровић. У средишњем делу часова је симулиран процес рада по свим службама тако што су ученици обављали следеће послове:

Први корак на почетку рада је био формирање виртуелних предузећа производног типа, где су ученици креирали назив, делатност и асортиман производа. Унели су потребне податке о банци, возилима, рачунима и започели међусобно пословање. Према распореду седења, сваки ученик је договарао са другом поред себе ко ће бити купац а ко добављач и тако су расподелили послове слања упита, понуде, поруџбине и фактуре а затим проследили документацију складишној служби која врши пријем / издавање робе и попуњава документацију у својој служби. Поједини ученици су саставили и фактуру за продату робу. Свима је представљено како приступити приручнику за рад на платформи, где је детаљно приказан поступак рада. Часовима су присуствовале све колегинице које предају ФРО и учествовале су у  раду на платформи.

Евалуација  је извршена попуњавањем  гугл упитника на крају часова. Утисци су врло позитивни а највише им се допада сарадња у служби и иновација кроз дигитализацију процеса рада.

Извештај саставила координаторка пројекта: Оливера Стошић

 

Извештај о реализованој презентацији платформе „Виртуелко“ на часу из Финансијско-рачуноводствене обуке у Економско-трговaчкој школи у Горњем Милановцу у оквиру дисеминације пројекта ,,Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Дана 13.3.2024.год. представили смо платформу за учење кроз рад „Виртуелко“ ученицима и колегама у ЕТШ у Г. Милановцу. Часови обуке су реализовани у договору и сарадњи са колегиницом Мирјаном Ђоковић. Договорена је сарадња још у почетку креирања платформе јер је колегиница драгоценим искуством у области рада у виртуелним предузећима, саветодавно помогла осмишљавање протока документације. Закључила је да иновативацију уводимо у наставу јер ученици могу применити стечена знања из ФРО и унапредити дигиталне компетенције у симулацији рада у служби.

Ученици су у уводном делу часа упознати са идејом и циљевима пројекта од стране координаторке пројекта. Затим су представљени главни сегменти платформе, што је укратко изложио Дејан Петровић. За обе групе је одржан по један  двочас обуке у кабинету, уз коришћење пројектора. У средишњем делу часова је симулиран процес рада по свим службама тако што су ученици обављали следеће послове: Први корак на почетку рада је био формирање виртуелних предузећа производног типа, где су ученици креирали назив, делатност и асортиман производа. Унели су потребне податке о банци, возилима, рачунима и започели међусобно пословање. Према распореду седења, сваки ученик је договарао са другом поред себе ко ће бити купац а ко добављач и тако су расподелили послове слања упита, понуде, поруџбине и фактуре а затим проследили документацију складишној служби која врши пријем / издавање робе и попуњава документацију у својој служби. Поједини ученици су саставили и фактуру за продату робу. Свима је представљено како приступити приручнику за рад на платформи, где је детаљно приказан поступак рада. Часовима су присуствовале све колегинице које предају ФРО и учествовале су у  раду на платформи.

Евалуација  је извршена попуњавањем  гугл упитника на крају часова. Утисци су врло позитивни а највише им се допада сарадња у служби и иновација кроз дигитализацију процеса рада.

 

 

Извештај саставила координаторка пројекта: Оливера Стошић

Извештај о реализованој презентацији платформе „Виртуелко“ на часу из Финансијско-рачуноводствене обуке у Економско-трговинској школи у Пожаревцу у оквиру дисеминације пројекта ,,Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Дана 11.3.2024.год. представили смо платформу за учење кроз рад „Виртуелко“ ученицима и колегама у Економско-трговачкој школи у Пожаревцу. Часови обуке су реализовани у договору и сарадњи са помоћницом директора Горданом Вучковић. Наш пројекат је иновативан, јер ученици могу применити стечена знања из ФРО и унапредити дигиталне компетенције у симулацији рада у служби.

Ученици су у уводном делу часа упознати са идејом и циљевима пројекта од стране координаторке пројекта. Затим су представљени главни сегменти платформе, што је укратко изложио Дејан Петровић. За обе групе је одржан двочас обуке у кабинету, уз коришћење пројектора.

У средишњем делу часова је симулиран процес рада по свим службама тако што су ученици обављали следеће послове: Први корак на почетку рада је био формирање виртуелних предузећа производног типа, где су ученици креирали назив, делатност и асортиман производа. Унели су потребне податке о банци, возилима, рачунима и започели међусобно пословање. Према распореду седења, сваки ученик је договарао са другом поред себе ко ће бити купац а ко добављач и тако су расподелили послове слања упита, понуде, поруџбине и фактуре а затим проследили документацију складишној служби која врши пријем / издавање робе и попуњава документацију у својој служби. Поједини ученици су саставили и фактуру за продату робу. Свима је представљено како приступити приручнику за рад на платформи, где је детаљно приказан поступак рада. Часовима су присуствовале све колегинице које предају ФРО и учествовале су у раду на платформи.

Евалуација је извршена попуњавањем  гугл упитника на крају часова. Утисци су врло позитивни а највише им се допада сарадња у служби и иновација кроз дигитализацију процеса рада.

АНАЛИЗА гугл упитника након дисеминације у Пожаревцу

Извештај саставила координаторка пројекта: Оливера Стошић

 

Извештај о реализованој презентацији платформе „Виртуелко“ на часу
из Финансијско-рачуноводствене обуке у Економско-трговинској школи у Сопоту у оквиру дисеминације пројекта ,,Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Дана 22.3.2024. год. представила сам платформу за учење кроз рад „Виртуелко“ ученицима и колегама ЕТШ у Сопоту. Часови обуке су реализовани у договору и сарадњи са колегиницом Весном Ђорђевић. Колеге из Сопота су упознати са тим какву иновативацију уводимо у наставу јер ученици могу применити стечена знања из ФРО и унапредити дигиталне компетенције у симулацији пословања по службама набавке, продаје, финансија и складишта.

Ученици су у уводном делу првог часа упознати са идејом и циљевима пројекта од стране координаторке пројекта. Затим су представљени главни сегменти платформе и начин приступања прво преко налога професора а затим и налога ученика. Укупно је одржан двочас обуке у кабинету за све ученике овог одељења, уз коришћење пројектора.

У средишњем делу часова је симулиран процес рада по свим службама тако што су ученици пратили смернице за рад на платформи. Били су веома активни и обављали су следеће послове: Први корак на почетку рада је био формирање виртуелних предузећа производног типа, где су ученици самостално креирали назив, делатност и податке о својој компанији а затим и асортиман производа. Унели су потребне податке о банци, возилима, рачунима и започели међусобно пословање. Према распореду седења, сваки ученик је договарао са другом поред себе ко ће бити купац а ко добављач и тако су расподелили послове слања упита, понуде, поруџбине и фактуре а затим проследили документацију складишној служби која врши пријем / издавање робе и попуњава документацију у тој служби. Поједини ученици су саставили и фактуру за продату робу. Свима је представљено како приступити приручнику за рад на платформи, где је детаљно приказан поступак рада. Часовима су присуствовале колегинице које предају ФРО и учествовале су у  координацији рада са ученицима.

Евалуација  је извршена попуњавањем  гугл упитника на крају часова. Утисци су врло позитивни а највише им се допада сарадња у служби и иновација кроз дигитализацију процеса рада.

Извештај саставила координаторка пројекта: Оливера Стошић

 

Двадесетосми састанак чланова тима одржан на платформи Google Meet дана 31.3.2024. са почетком у  11.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Антонио Пановски и Васко Трајковски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет усаглашавањем прецизне временске динамике планираних активности у фази завршне дисеминације пројекта, која је као Конференција планирана за 8.4.2024. у Велесу. Током разговора о томе, утврдили смо оквирну сатницу и припрему за презентацију пројектних резултата,  платформе и приручника.

Планирано је следеће:

 • Долазак у Велес у поподневним часовима и заједничка вечера свих чланова тима
 • Почетак Конференције у 11 часова
 • Ускладити временску динамику свих активности током Конференције, тако што је договорено да  В. Трајковски отвара Конференцију, затим појединачно чланови тима говоре о резултатима двогодишњег рада. Трајање око сат времена а затим неформални део, где ће се разменити искуство и примери добре праксе међу учесницима Конференције.
 • Позвати госте из локалне самоуправе, других школа, медије а укупан број ће бити око 50.

Сви присутни су се сагласили а након тога су договорена задужења. Конференција ће се одржати у хотелу Интернационал Палас у Велесу.

Извештај са завршне Конференције

Х. Интернационал Палас – Велес, Република Северна Македонија

 

Дана 8. априла 2024. год. у Хотелу Интернационал Палас – Велес, Република Северна Македонија, одржана је завршна конференција пројекта „Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“, који је реализован између Економско-угоститељске школе „Вук Караџић“ – Велика Плана, Република Србија – као координатора пројекта и ОСУ „Јовче Тесличков“, Велес, Република Северна Македонија – као партнера на пројекту.

Конференција је почела у 10.30 часова регистрацијом учесника и кафом добродошлице. Званични део почео је у 11.00 часова обраћањем директора ОСУ „Јовче Тесличков“ – Велес, који је поздравио присутне госте и најавио конференцију. У свом обраћању осврнуо се на први сусрет који је имао са колегиницом Оливером Стошић у Врњачкој Бањи на регионалној конференцији за наставнике у октобру 2021. године. Он се посебно захвалио организацији Достигнућа младих Македонија јер је управо на њен позив, директор (тада наставник) отишао у Врњачку Бању.

Потом је конференцију наставила колегиница Оливера Стошић, која је као координаторка детаљно описала пројекат: идеју за заједнички пројекат, писање пријаве, контакте са колегиницом у Велесу. При томе је описала Приручник са садржајем који је припремљен на основу платформе „Виртуелко”. Она је такође представила приказ о томе које су школе у ​​Републици Србији биле обухваћене дисеминацијом и како је успостављена сарадња.

Следећи говорник је био колега Дејан Петровић, који је био задужен за израду и развој платформе „Виртуелко” у пројекту. Он је детаљно описао платформу, као и процес креирања: одакле је почео, које је операције предузео, врсте система је користио, потребних да би платформа функционисала, као и чињеницу да је интернет простор купљен и да ће моћи да се користи у наредних десет година.

Коначно, Антонио Пановски, који је био задужен за тестирање платформе у партнерској школи, као и за ширење пројектних резултата у школама у Северној Македонији, имао је своју презентацију. Описао је ток сарадње и начин тестирања са ученицима, као и дисеминацију у школама.

На крају се присутнима поново обратио директор Васко Трајковски, који се захвалио присутнима на учешћу, захвалио се партнерима – колегама из Републике Србије и изразио жељу и наду за њихову даљу сарадњу.

Након званичног дела, од 12:00 часова уприличен је коктел на коме су присутни размењивали едукативна искуства.

На конференцији су, поред четири члана пројектног тима, присуствовали и:

– Oпштински просветни инспектор за општину Велес

– Одговорна лица из Одељења за образовање у Општини Велес

– Директор и заменик СОЕПТУ „Кузман Јосифоски Питу“ – Прилеп

– Директор и професори СШ „Љупчо Сантов“ – Кочани

– Директори основних школа „Васил Главинов“ – Велес и „Св. Ћирил и Методија“ – Велес

– Директори и наставници средњих школа „Гимназија Кочо Рацин“ – Велес и СШ „Димитрије Чуповски“ – Велес

– Чланови Школског одбора из ОСУ „Јовче Тесличков“ – Велес

– Професори ОСУ „Јовче Тесличков” – Велес

– Новинари

Детаљан приказ и видео запис интервјуа дат је на следећем линку

https://duma.mk/region/video-i-foto-profesori-od-veles-i-velika-plana-sozdadoa-platforma-shto-praktichno-kje-ja-koristat-uchenicite-vo-ekonomskite-uchilishta/

https://www.instagram.com/p/C5tiaUssYPv/?img_index=1

Извештај о реализованој презентацији платформе „Виртуелко“ на часу из Финансијско-рачуноводствене обуке у Средњој школи у Гроцкој у оквиру дисеминације пројекта ,,Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“

 

Дана 9.4.2024. год. представили смо платформу за учење кроз рад „Виртуелко“ ученицима и колегама у Средњој школи у Гроцкој. Часови обуке су реализовани у договору са директором школе.

Колеге из Гроцке су упознати са тим какву иновативацију уводимо у наставу јер ученици могу применити стечена знања из ФРО и унапредити дигиталне компетенције у симулацији пословања по службама набавке, продаје, финансија и складишта.

Представљање платформе је реализовано кроз два двочаса. Ученици су у уводном делу првог часа упознати са идејом и циљевима пројекта од стране координаторке пројекта. Затим су представљени главни сегменти платформе и начин приступања прво преко налога професора а затим и налога ученика. Свакидвочас обуке у кабинету за ученике овог одељења, реализован је  уз коришћење пројектора и давање смерница ученицима како попуњавати документацију.

У средишњем делу часова је симулиран процес рада по свим службама тако што су ученици пратили смернице за рад на платформи, где су помоћу креираног налога били у улози референта. Били су веома активни и обављалису следеће послове:

Први корак на почетку рада је био формирање виртуелних предузећа производног типа, где су ученици самостално креирали назив, делатност и податке о својој компанији а затим и асортиман производа. Унели су потребне податке о банци, возилима, рачунима и започели међусобно пословање. Према распореду седења, сваки ученик је договарао са другом поред себе ко ће бити купац а ко добављач и тако су расподелили послове слања упита, понуде, поруџбине и фактуре а затим проследили документацију складишној служби која врши пријем / издавање робе и попуњава пријемницу/отпремницу у тој служби.Поједини ученици су саставили и фактуру за продату робу. Свима је представљено како приступити приручнику за рад на платформи, где је детаљно приказан поступак рада. Часовима су присуствовалеколегинице које предају ФРО и учествовале су у  координацији рада са ученицима.

Евалуација је извршена попуњавањем анкетних упитника на крају часова. Утисци су врло позитивни а највише им се допада сарадња међу предузећима и објашњења наставника, који су их увели у начин рада на платформи.

Извештај саставила координаторка пројекта: Оливера Стошић

 

Извештај са завршне Конференције
Хотел Кира – Велика Плана, Република Србија

 

Дана 22. априла 2024. године одржана је завршна конференција пројекта „Учимо кроз рад у школи и припремамо се за рад у привреди“, КА 210 ВЕТ који је реализован између Економско-угоститељске школе „Вук Караџић“ – Велика Плана, Република Србија – као координатора пројекта и ОСУ „Јовче Тесличков“, Велес, Република Северна Македонија – као партнера на пројекту.

На Конференцији су били представљени пројектни резултати спроведених активности, платформа „Виртуелко“ и приручник за рад у виртуелном предузећу, као и реализована дисеминација у осам градова обухваћених пројектом.

Конференција је почела у 12.30 часова регистрацијом учесника и кафом добродошлице. Званични део почео је у 13.00 часова обраћањем директорке ЕУШ Александре Илић, која је поздравила присутне госте и укратко их упознала са свим Еразмус + пројектима које реализује школа. Након тога, координаторка пројекта О. Стошић је презентовала настанак пројектне идеје у Врњачкој Бањи на регионалној конференцији за наставнике у октобру 2021. године. У име колеге Васка Трајковског, поздравила присутне и објаснила да је он због здравствених разлога био спречен да присуствује конференцији а зато ни члан тима Антонио Пановски није дошао. Она се затим посебно захвалила представницима компаније ДИС, који су иницијално подржали идеју и учествовали током реализације, као саветодавна подршка.

Затим је детаљно описала пројекат: након креирања идеје, реализовала је писање пријаве, као и сарадњу са колегиницама у осталим школама, које су саветима помогле избор докумената по службама.

При томе је представила Приручник са садржајем који је припремљен на основу платформе „Виртуелко”. Она је такође говорила о томе које су школе у ​​Републици Србији биле обухваћене дисеминацијом, како је успостављена сарадња и како су ученици оценили платформу.

Следећи говорник је био колега Дејан Петровић, који је био задужен за израду и развој платформе „Виртуелко” у пројекту. Он је детаљно описао платформу, као и процес креирања: одакле је почео, које је операције предузео, врсте система је користио, потребних да би платформа функционисала, као и чињеницу да је интернет простор купљен и да ће моћи да се користи у наредних десет година.

Након тога, Марко Миловановић, који је био задужен за тестирање платформе у школи и учествовао током ширења пројектних резултата по школама у Северној Македонији, присутнима је описао ток сарадње и начин тестирања са ученицима. Затим је говорио о сарадњи на пројекту и детаљно описао дисеминацију по школама у Северној Македонији. Објаснио је како смо користили платформу Трело за праћење реализације пројектних активности и приказао промоцију пројекта на сајту школе и Инстаграму.

Тада је присутнима кроз видео запис, приказано коришћење платформе на часовима финансијско-рачуноводствене обуке, где су ученици одељења 3/1 говорили о начину коришћења платформе.

На крају се гостима поново обратила директорка, која се захвалила присутнима на учешћу и упутила позив за наставак сарадње.

Након званичног дела, од 14:00 часова уприличен је коктел на коме су учесници Конференције размењивали  искуства и договарали будућу сарадњу.

На Конференцији су, поред три члана пројектног тима и директорке школе, присуствовали и:

– представници компаније ДИС

– директорка и запослени у књиговодственој агенцији ДАМИС, Велика Плана

– директор и колегинице из Средње школе Гроцка

– колегинице из ЕТШ „Књаз Милош“, Горњи Милановац

– колегинице из Економске школе, Чачак

– колегинце из ЕТШ Сопот

– колегинице из ЕТШ Пожаревац

– колеге и колегинице из ТШ „Никола Тесла“ и Гимназије Велика Плана

– колеге из ЕУШ Велика Плана, као и ученици који су учествовали на такмичењу УК

– Новинари

Детаљан приказ и видео запис интервјуа дат је на следећем линку

https://www.instagram.com/p/C6Q2lHzszGm/?img_index=2

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ ПЛАТФОРМЕ НА НАСТАВИ ОДЕЉЕЊА 3/1

Дана 26.4.2024. одржани су часови редовне наставе Финансијско-рачуноводствене обуке у кабинету за информатику за ученике трећег разреда, где су ученици наставили рад у оквиру својих виртуелних предузећа.
Након ротације ученика по службама, саставили су нове рачуне за купце, као и режијске услуге и све прокњижили кроз дневник и главну књигу. Наставили су сарадњу са предузећима на платформи коју су започели на претходним часовима, када су почели од слања упита, понуде, поруџбине, састављали фактуре и заводили у деловодник. Приликом попуњавања документације, ученицима је дат приручник, који су користили у раду. Међусобно су сарађивали и договарали које ће количине производа бити продате и купљене за потребе њихових предузећа.

Ученици су показали нарочито интересовање за успостављање сарадње са другим школама, те су
проследили упите својим колегама из осталих ВПД.

Координаторка пројекта:
Оливера Стошић

Двадесетдевети састанак чланова тима одржан на платформи Гугл мит дана 7.5.2024. са почетком у 19.00 часова. Присутни чланови тима из Северне Македоније Антонио Пановски и Васко Трајковски, као и чланови тима из Србије Марко Миловановић, Дејан Петровић и Оливера Стошић.

Састанак је започет усаглашавањем обавеза свих чланова у изради завршног извештаја пројекта. Договорено је да се припреми појединачно према питањима у завршном извештају расподела радних задатака. Након тога ће се појединачни извештаји слати координаторки тима а исти се уносити сукцесивно у извештај и базу пројектних резултата. На основу добијених задатака, биће састављен анекс уговора којим се утврђује задужење сваког члана тима у пројектном извештавању.

Извештај о реализованој презентацији платформе „Виртуелко“ на округлом столу Х међународног сајма виртуелних предузећа у Пироту

 

Дана 8.5.2024. започела сам службено путовање према раније постигнутом договору са представницима Заједнице економских школа, на пријем и регистрацију учесника у Економској школи у Пироту. Уз коктел добродошлице, са колегама из других градова, разменила сам искуство у раду у виртуелним предузећима.

Дана 9.5.2024.год. представила сам платформу за учење кроз рад „Виртуелко“ колегама учесницима на Х међународном сајму ВП у својству ментора ученицима, као и гостима из Бугарске на округлом столу у Пироту.

Колеге су упознатe са тим какву иновативацију уводимо у наставу јер ученици могу применити стечена знања из ФРО и унапредити дигиталне компетенције у симулацији пословања по службама набавке, продаје, финансија и складишта.

Представљање платформе је реализовано кроз презентацију, где су присутни упознати са пројектима наше школе и члановима пројектног тима. Након тога сам присутнима приказала могућности које пружа платформа, као и приручнике на оба језика.

Затим су представљени главни сегменти платформе и начин приступања прво преко налога програмера и професора а затим и налога ученика.

Први утисак је био веома задовољавајући јер су колеге постављале питања о садржајима и потреби штампања документације а већина је изразила заинтересованост за прикључивање раду  на платформи.

Свима је представљено како приступити приручнику за рад на платформи, где је детаљно приказан поступак рада. Евалуација  је извршена попуњавањем  анкетних упитника на крају презентације а након тога су заинтересовани добили приручнике, фасцикле и оловке, као промотивни материјал. Утисци су врло позитивни а највише им се допада конкретан приказ могућности које платформа нуди и смањење папирне документације.

Детаљан медијски извештај: https://ekonomskapirot.rs/2024/05/10/izvestavanje-medija-o-svecanom-otvaranju-10-medjunarodnog-sajma-virtuelnih-preduzeca-u-pirotu/

Извештај саставила координаторка пројекта: Оливера Стошић