Правилник о васпитно дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Члан 1
Овим правилником уређују се обавезе и одговорност ученика, васпитно-дисциплински поступак, васпитне и васпитно-дисциплинске мере, надлежност за изрицање мера, правна заштита ученика и материјална одговорност ученика.
Обавезе ученика
Члан 2
Обавезе ученика су да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује правила понашања, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике;
7) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија.
У остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожава друге у остваривању њихових права.
Члан 3
Ученици, као одговорни учесници у образовању и васпитању, ради превенције насиља, злостављања и занемаривања, обавезни су да: уважавају и поштују личност других ученика, запослених, родитеља и трећих лица; поштују правила школе и све оне акте којима се уређују њихова права, обавезе и одговорности; својим понашањем не изазивају, доприносе или учествују у насиљу и злостављању.

Васпитни рад са ученицима
Члан 4
Према ученику који не поштује, односно повређује правила понашања установе или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно према ученику који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће, уз учешће родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима у оквиру одељењске заједнице, одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а када је неопходно сарађиваће и са установама социјалне и здравствене заштите, у циљу промене понашања ученика.
У случају одбијања да учествује, односно неучествовања због неоправданих разлога од стране родитеља, односно другог законског заступника, у појачаном васпитном раду, школа ће спровести појачан васпитни рад без учешћа родитеља.
Трајање појачаног васпитног рада са учеником утврђује се у сваком конкретном случају зависно од личности ученика, повреде обавезе и последица које је произвела учињена повреда.
Против ученика из става 1. овог члана, на предлог педагошко-психолошке службе, Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Одељењског већа или Наставничког већа, директор може да донесе одлуку о изрицању педагошке мере – пребацивање ученика у друго одељење истог разреда, без сагласности родитеља, због побољшања безбедности ученика, дисциплине, ради лакшег савладавања градива њега или неког другог ученика и слично, ако је то у интересу ученика.
Лакше повреде обавеза ученика
Члан 5
Ученик одговара за лакше повреде обавеза утврђене Статутом школе.
Лакше повреде обавеза ученика су:
1) неоправдано изостајање из школе до 25 часова у току школске године;
2) ометање рада у одељењу – наставника и ученика у току часа (непоштовање правила понашања на часу, причање без дозволе упрокс опомени од стране наставника, самовољно напуштање часа);
3) недолично понашање према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и другим запосленим у школи;
4) изазивање нереда у просторијама школе (гурање клупа, лупање столицама, трчање кроз ходник, лупање вратима, остављање отпадака по учионици и клупама) и школском дворишту, пре, за време трајања и после наставе;
5) непоштовање одлука надлежних органа школе;
6) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука одељењског старешине, других наставника и стручних сарадника;
7) оштећење школске зграде, просторија, инвентара и инсталација;
8) оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других запослених у школи;
9) неоправдано кашњење на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада;
10) употреба мобилних телефона, разговор, писање порука и употреба МП3 и МП4 уређаја на часу;
11) нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта;
12) неправилно и несавесно обављање дужности редара;
13) пушење у просторијама школе или школском дворишту;
14) повреда других обавеза које се не сматрају тежом повредом обавеза ученика.
Васпитне мере
Члан 6
За лакшу повреду обавезе ученику се могу изрећи васпитне мере:
1) опомена (усмена и писмена);
2) укор одељењског старешине;
3) укор одељењског већа, на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, у складу са општим актом школе.
Члан 7
Опомену и укор одељењског старешине изриче одељењски старешина, а укор одељењског већа изриче одељењско веће.
Опомена се изриче ученику за учињену лакшу повреду обавеза ученика, као и за лакшу повреду обавеза ученика због неоправданог изостајања са наставе до 8 часова.
Усмену опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уноси у дневник образовно-васпитног рада.
Писмену опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.
Укор одељењског старешине изриче се за лакшу повреду обавеза ученика, као и за лакшу повреду обавеза ученика због неоправданог изостајања са наставе од 9 до 17 часова.
Одлуку о изрицању васпитне мере укор одељењског старешине доноси одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у ђачку књижицу.
Укор одељењског већа, на основу изјашњавања наставника који остварују наставу у одељењу ученика, изриче се ученику за поновљену лакшу повреду обавеза ученика, а претходно му је изречена васпитна мера укор одељењског старешине.
Укор одељењског већа изриче се ученику за лакшу повреду обавеза ученика која је учињена са отежавајућим околностима.
Укор одељењског већа изриче се ученику и за лакшу повреду због неоправданог изостајања са наставе од 18 до 25 часова.
Одлуку о изрицању васпитне мере укор одељењског већа доноси одељењско веће, на предлог одељењског старешине, већином гласова присутних чланова већа.
Одлуку о изрицању васпитне мере укор одељењског већа, одељењски старешина уписује у ђачку књижицу.
Теже повреде обавеза ученика
Члан 8
Теже повреде обавеза ученика прописане су Законом. За тежу повреду обавезе ученик одговара ако је у време извршења обавеза била прописана Законом.
Теже повреде обавеза ученика су:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине Школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичких средстава или психоактивне супстанце;
5) уношење у Школу или другу организацију оружја пиротехничког средства или другог предмета који може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у Школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврху преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештења родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 2. тач. 8) и 9) овог члана је обавезна поступност у изрицању мера.
Повреде забране
Члан 9
Забране су утврђене чл. 110-112. Закона. Ученик одговара за повреду забране, ако је забрана у време када је повреда учињена била прописана Законом.

Забрана дискриминације
Члан 10
У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторно поступање, којим се на посредан или непосредан, отворен или прикривен начин неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној орјентацији, имовинском стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Забрана насиља, злостављања и занемаривања
Члан 11
У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље злостављање и занемаривање запосленог, ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица у установи.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног односно понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика и одраслог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање школе или запосленог да обезбеди услове за правилан развој ученика и одраслог.
Под физичким насиљем сматра се физичко кажњавање ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља, односно другог законског заступника, или трећег лица у школи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог према ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом или запосленом.
Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.
Под социјалним насиљем сматра се искључивање ученика и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе.
Под сексуалним насиљем и злостављањем сматра се понашање којим се ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
Под дигиталним насиљем и злостављањем сматра се злоупотреба информационо-комуникационих технологија, која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-ом, путем веб сајта, четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство
Члан 12
Забрањено је свако понашање запосленог према ученику и одраслом, ученика и одраслог према запосленом, родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом, запосленог према родитељу односно другом законском заступнику, ученика и одраслог према другом ученику или одраслом, којим се вређе углед, част или достојанство.
Ученик одговара за повреду забране, ако је забрана у време када је повреда учињена била прописана Законом.
Васпитно-дисциплинске мере
Члан 13
За тежу повреду обавезе ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера:
1) укор директора;
2) укор Наставничког већа.
Члан 14
За учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера:
1) укор директора;
2) укор Наставничког већа.
3) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке Наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља, односно другог законског заступника.
Члан 15
Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност ученика.
Васпитно-дисциплинска мера изричу се ученику у школској години у којој је учињена повреда обавезе ученика, односно забране из члана 110-112. Закона.
Члан 16
Упоредо са изрицањем васпитних и васпитно-дисциплинских мера ученику, Школа одређује и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у просторијама или ван просторија школе, под надзором наставника, односно стручног срадника.
Друштвено користан и хуманитарни рад се одређује ученику зависно од тежине повреде обавезе, психофизичке и здравствене способности ученика, узраста и других параметара, и о томе одмах обавештава родитеља/другог законског заступника ученика.
Ближи услови о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада који Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику, прописани су Правилником о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада („Службени гласник РС“, број 68/2018), који Школа непосредно примењује.
Праћење спровођења друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, евиденција и извештавање у Школи се регулише посебним правилником.
Члан 17
Укор директора изриче се ученику за учињену тежу повреду обавеза ученика, као и за тежу повреду обавеза ученика – неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно- васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе.
Укор директора изриче се ученику за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона, у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Члан 18
Укор Наставничког већа изриче се ученику за поновљену тежу повреду обавеза ученика, а претходно му је изречена васпитно-дисциплинска мера укор директора.
Укор Наставничког већа изриче се ученику за тежу повреду обавеза ученика која је учињена са отежавајућим околностима.
Укор Наставничког већа изриче се ученику за тежу повреду обавеза ученика – неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно законског заступника ученика од стране школе, а претходно му је изречена васпитно-дисциплинска мера укор директора због неоправданог изостајања.
Укор Наставничког већа изриче се ученику за учињену повреду забране из члана 110-112. Закона у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере укор Наставничког већа доноси Наставничко веће, већином гласова присутног броја чланова.
Члан 19
Ученик од V до VIII разреда може бити, на основу одлуке Наставничког већа, премештен у другу основну школу,  уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља, односно другог законског заступника, ако учини повреду забране из члана 110-112. Закона.
Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере из става 1. овог члана доноси Наставничко веће, већином гласова присутног броја чланова.
Поступак утврђивања одговорности
Члан 20
Приликом утврђивања одговорности ученика треба имати у виду да васпитна, односно васпитно-дисциплинска мера није сама себи циљ, већ да има васпитни и превентивни карактер.
Васпитне и васпитно-дисциплинске мере се изричу поступно.
Одељењски старешина је дужан да води рачуна о поступности у изрицању васпитних и васпитно-дисциплинских мера.
Члан 21
Обавезе одељењског старешине:
– да води Досије ученика у оквиру свог одељења и да евидентира понашање и опише учињену повреду обавезе или повреду забране ученика;
– да ученика који је начинио више лакших повреда или тежу повреду обавезе упути у психолошко-педагошку службу школе, ради предузимања активности појачаног васпитног рада и о томе обавести родитеља,
– да изриче васпитне мере: опомену и укор одељењског старешине, односно да предложи одељењском већу изрицање укора одељењског већа,
– прати евиденцију о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама у свом одељењу,
– да обавести ученика, као и родитеља, односно другог законског заступника ученика о учињеној повреди обавеза или повреди забране.
Члан 22
Обавезе предметног наставника:
– да уписује у дневник образовно-васпитног рада догађаје који упућују на сумњу о постојању теже повреде обавеза ученика или повреде забаране, на часу и другим облицима образовно-васпитног рада;
– попуњава Досије ученика о постојању сумње о извршеној лакшој или тежој повреди обавеза или ако постоји основана сумња о повреди забране, учињене на часу и другим облицима образовно-васпитног рада,
– да обавести одељењског старешину о учињеној повреди обавезе ученика или повреди забране.
Поступак за лакше повреде обавеза
Члан 23
Васпитна мера за лакшу повреду обавеза из члана 5. овог Правилника изриче се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка у школској години у којој је повреда учињена.
Утврђивање чињеничног стања поводом лакше повреде обавеза ученика спроводи одељењски старешина.
Пре изрицања васпитне мере одељењски старешина је дужан да ученика усмено саслуша, а по потреби да прикупи и друге доказе ради утврђивања чињеница, односно околности под којима је повреда учињена, као и утврђивања одговорности ученика.
Члан 24
Услов за изрицање васпитне мере је претходно предузимање активности појачаног васпитног рада са учеником, из члана 4. овог правилника.
О спровођењу активности из става 1. овог члана стара се одељењски старешина.
Када предузете неопходне активности појачаног васпитног рада доведу до позитивне промене у понашању ученика, које утврђује одељењски страешина, а васпитна мера још није изречена, радње за утврђивање одговорности ученика ће се обуставити.
Упоредо са изрицањем васпитне мере ученику школа одређује и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у просторијама или ван просторија школе, под надзором наставника, односно стручног срадника. Друштвено користан и хуманитарни рад се одређује ученику зависно од тежине повреде обавезе, психофизичке и здравствене способности ученика, узраста и других параметара, и о томе одмах обавештава родитеља/другог законског заступника ученика.
Члан 25
Приликом доношења одлуке о изрицању васпитне мере одељењски старешина, као надлежни орган, ће имати у виду тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде, узраст ученика и друге олакшавајуће и отежавајуће околности.
Одељењски старешина је дужан да о учињеној лакшој повреди обавезе ученика и изреченој васпитној мери, обавести родитеља, односно другог законског ученика, лично или препорученом поштом са повратницом и да уредно води документацију о изреченим мерама.
Васпитно-дисциплински поступак
Члан 26
За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране прописане чл. 110-112. Закона мора се водити васпитно-дисциплински поступак о ком мора бити обавештен родитељ, односно други законски заступник.
Директор води поступак и окончава га решењем.
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писмену изјаву.
Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног дана, психолога, односно педагога школе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.
За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана сазнања, а за учињену повреду забране из чл. 110-112. Закона закључком покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника
Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања поступка.
Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за доношење решења.
Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, школа је у обавези да у преводницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак.

Члан 27
Када повреду обавезе, односно забране учини  ученик, школа одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља/другог законског заступника ученика и укључује га у одговарајући поступак.
Одељењски старешина или друго лице које има сазнања о извршеној повреди обавештава директора школе да постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе или повреду забране из чл. 110-112. Закона.
Лице из става 2. овог члана доставља директору податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Одељењски старешина прикупља доказна средства (изјаве ученика и запослених и по потреби друге доказе уколико исти доприносе потпунијем утврђивању чињеница, односно околности под којима је повреда обавезе или забране учињена, припрема евиденцију неоправданих изостанака и сл.).
Члан 28
По добијању обавештења, директор закључком покреће васпитно- дисциплински поступак који садржи податке о ученику (презиме и име, разред и одељење), опис теже повреде обавезе ученика, односно забране из члана 110-112. Закона, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Закључак о покретању васпитно-дисциплинског поступка са позивом за саслушање ученика доставља се родитељу, односно другом законском заступнику благовремено. Позив се доставља препорученом поштом са повратницом, а може и лично да се уручи родитељу.
На расправу се позивају, када је то потребно, сведоци и остала лица.
Члан 29
Закључак се доставља и одељењским старешинама, стручним сарадницима, односно одговарајућем стручном тиму.
Члан 30
Васпитно – дисциплински поступак је хитан.
Члан 31
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника ученика, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писмену изјаву, а по потреби изводе се и други докази ради утврђивања чињеница, односно околности под којима је повреда учињена, као и утврђивања одговорности ученика.
Члан 32
Васпитно-дисциплински поступак води директор уз помоћ секретара и одељењског старешине (Васпитно-дисциплинска комисија).
Члан 33
Расправу отвара директор Школе.
Пре почетка расправе директор Школе утврђује да ли су присутна сва позвана лица, што се констатује записнички.
Расправа почиње читањем закључка за покретање васпитно-дисциплинског поступка због повреде обавезе ученика.
После читања закључка позива се ученик против кога се води поступак да се изјасни о наводима из закључка и да изнесе своју одбрану.
После изјаве ученика приступа се саслушању свих присутних сведока и извођењу доказа ради утврђивања чињеница.
Директор ће прочитати и писмено мишљење психолога, односно педагога о ученику.
О току васпитно-дисциплинског поступка води се записник. Записник води секретар школе.
Записник се завршава закључком који садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђену одговорност за извршену тежу повреду обавезе, постојање олакшавајућих, односно отежавајућих околности.
По завршетку васпитно-дисциплинског поступка, Васпитно-дисциплинска комисија предлаже органу надлежном за изрицање васпитно-дисциплинске мере врсту васпитно-дисциплинске мере за конкретан случај.
Члан 34
По спроведеном васпитно-дисциплинском поступку за утврђивање одговорности ученика за учињену тежу повреду обавезе или повреду забране, орган надлежан за изрицање васпитно-дисциплинске мере може:
1. обуставити поступак (решењем директора) када је Школа претходно појачала васпитни рад са учеником, у складу са чланом 83. ст. 1 Закона и члана 4. овог Правилника, а предузете претходне активности доведу до позитивне промене у понашању ученика, изузев када је ученик учинио повреду забране којом је озбиљно угрожен интегритет другог лица;
2. изрећи меру из члана 86. ст. 1. тач. 2) и 3) (1) (2) и члана 13. и 14. овог Правилника.
Члан 35
Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику ако је школа претходно предузела активности појачаног васпитног рада из члана 4. овог Правилника.
Ако школа није претходно предузела активности појачаног васпитног рада, предузеће их пре изрицања васпитно-дисциплинске мере.
Када предузете неопходне активности појачаног васпитног рада доведу до позитивне промене у понашању ученика, а васпитно-дисциплинска мера још није изречена, дисциплински поступак ће се обуставити закључком директора, осим ако је учињеном повредом забране озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Када предузете активности појачаног васпитног рада не доведу до позитивне промене у понашању ученика, дисциплински поступак ће се окончати изрицањем васпитно- дисциплинске мере.
Члан 36
Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, надлежни орган за изрицање васпитно-дисциплинске мере имаће у виду: тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде обавезе, односно забране, узраст ученика, да ли је раније био кажњаван и друге олакшавајуће и отежавајуће околности које би могле бити од утицаја на изрицање васпитно-дисциплинске мере.
Члан 37
Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере укор директора доноси директор школе, на предлог Васпитно-дисциплинске комисије.
Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере укор Наставничког већа доноси Наставничко веће, на предлог Васпитно-дисциплинске комисије.
Одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља, односно другог законског заступника,доноси Наставничко веће, а на предлог Васпитно-дисциплинске комисије.
Одлука Наставничког већа о васпитно-дисциплинској мери из ст. 2. и 3. доноси се већином гласова од присутног броја чланова Наставничког већа.
Члан 38
Васпитно-дисциплински поступак окончава се решењем директора.
На основу донете одлуке надлежног органа за изрицање васпитно-дисциплинске мере, директор доноси одговарајуће решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере или о обустављању поступка.
Решење из става 1. овог члана садржи све саставне делове који су прописани за доношење решења у управном поступку: увод, диспозитив (изреку), образложење, поуку о правном средству, назив органа који доноси решење са бројем и датумом решења и потпис и печат.
Решење директора о изрицању васпитно-дисциплинске мере или о обустави васпитно-дисциплинског поступка доставља се родитељу, односно другом законском заступнику, у року од осам дана од дана доношења решења, преко одељењског старешине лично или препорученом поштом са повратницом.
Правна заштита ученика 
Члан 39
Ученик, родитељ одосно други законски заступник ученика, на изречену васпитно-дисциплинску меру за учињену тежу повреду обавезе или повреду забране може уложити жалбу Школском одбору – у року од осам дана од дана достављања решења којим се утврђује одговорност ученика и изриче мера.
О жалби школски одбор одлучује у року од 15 дана од дана достављања жалбе и жалба одлаже извршење решења.
Члан 40
Школски одбор ће закључком одбацити жалбу ако је она недопуштена, неблаговремена или изјављена од неовлашћеног лица.
Школски одбор ће решењем одбити жалбу када утврди да је жалба неоснована и да је поступак доношења првостепеног решења правилно спроведен и да је решење засновано на закону.
Ако Школски одбор утврди да су у првостепеном поступку одлучне чињенице непотпуно или погрешно утврђене, да се у поступку није водило рачуна о правилима поступка која су од утицаја на решење ствари или да је изрека побијаног решења нејасна или је у противречности са образложењем, он ће својим решењем поништити првостепено решење и вратити предмет првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
Решење, односно закључак Школског одбора по поднетој жалби доставља се родитељу, односно другом законском заступнику, у писаној форми, у року од осам дана од дана доношења.
Решење Школског одбора по поднетој жалби је коначно.
Смањење оцене из владања
Члан 41
Оцена из владања смањује се ученику због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи и због понашања за које је ученику изречена васпитна мера.
За изречену васпитну меру опомену, оцена из владања се не смањује.
За изречену васпитну меру укор Одељењског старешине, оцена из владања се смањује на врло добро, односно врло добро (4).
За изречену васпитну меру укор Одељењског већа, оцена из владања се смањује на добро, односно добро (3).
За изречену васпитно – дисциплинску меру укор директора, оцена из владања се смањује на задовољавајуће, односно задовољавајуће (2).
За изречену васпитно-дисциплинску меру укор Наставничког већа, оцена из владања се смањује на незадовољавајуће, односно незадовољавајуће (1).
За изречену васпитно-дисциплинску меру премештај ученика у другу основну школу, оцена из владања се смањује на незадовољавајуће, односно незадовољавајуће (1).
Оцену из владања смањује орган надлежан за изрицање васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере.
Члан 42
Владање ученика у току полугодишта може се оценити само описно, тако да и смањена оцена из владања због изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере мора да буде описна.
Владање ученика шестог, седмог и осмог разреда оцењује се описно у току полугодишта, а бројчано на крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех.
Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају полугодишта када се утврди да ученик показује позитивне промене у свом понашању и прихвата одговорност за своје поступке након појачаног васпитног рада, оствареног друштвено корисног, односно хуманитарног рада, након изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере.
Закључну оцену из владања, на предлог одељењског старешине, утврђује одељењско веће.
Закључна оцена из владања утврђује се на основу понашања ученика у целини, имајући при том у виду и ангажовање ученика у активностима изван наставе, у складу са школским програмом (слободне активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и занемаривања, и програми превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе), процењивањем његовог понашања и извршавања обавеза прописаних законом, а нарочито на основу односа према: 1) школским обавезама; 2) другим ученицима; 3) запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно- васпитни рад; 4) школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или поједини облици образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине.
Ако ученик има изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере, одређен друштвено-користан, односно хуманитарни рад, њихови ефекти се узимају у обзир приликом утврђивања закључне оцене из владања.
Евиденција о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама
Члан 43
О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама евиденцију води одељењски старешина, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности и Статутом школе.
Материјална одговорност ученика
Члан 44
Ученик, његов родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи, намерно или крајњом непажњом, у складу са Законом.
Поступак за утврђивање материјалне одговорности ученика покреће директор, а води комисија коју формира директор. Комисија броји 3 члана. Одељењски старешина је члан комисије, који је уједно и председник комисије.
За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је солидарна, уколико није могуће утврдити степен одговорности сваког од ученика за насталу штету.
Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду штете.
Висина штете утврђуjе се на основу наjповољниjе тржишне цене оштећене или уништене ствари, а ако то ниjе могуће, висину штете комисиjа самостално процењуjе на основу цене потребног рада и материjала да се ствар врати у првобитно стање.
Накнада штете уплаћуjе се на жиро рачун Школе.
Ако ученик, односно родитељ или други законски заступник ученика, одбиjе да штету надокнади, наплата се може тражити путем суда.
Уколико је проузрокована штета мањег обима (нпр. поломљен мањи прозор, столица, тастатура, квака и сл.), а материјална одговорност ученика није спорна, није неопходно формирање комисије.
Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно други законски заступник ученика буде делимично или у целини ослобођен надокнаде штете у случаjу кад би надокнада довела ученика и његову породицу у тешку материjалну ситуациjу.
На решење директора о материјалној одговорности ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, може изјавити жалбу Школском одбору, у року од 8 дана од дана пријема решења.