Школски одбор

Школски одбор је врховно тело школе које доноси све важне одлуке у вези организације школе и њеног функционисања. Због важне управне улоге коју овај одбор има, водило се рачуна, у закону, да га чине чланови из свих интересних група и не сме бити сукоба интереса. Тако да овај одбор чине по три представника из редова: Наставничког већа, Савета родитеља и локалне управе.

Поред тога, раду школског одбора могу присуствовати: синдиклани делегат и ученик председник Ђачког парламента.