Ђачки парламент

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи и има председника. Ученички парламент функционише са циљем:

  • давања мишљења и предлога стручним органима: школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским такмичењима и организацији свих манифестација у школи;
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, ученика и стручног сарадника;
  • обавештења ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и унапређење школовања.

Наставник задужен за организацију и координацију ученичког парламента: Николић Николета.

Ученици који чине парламент су:

Одељење Име и презиме ученика
I-1 Невенка Нешковић, Тамара Даниловић
I-2 Теодора Живковић, Ана Нешовић
I-3 Младен Иванковић, Биљана Ђорђевић
I-4 Бојана Ујаковић, Александар Спасић
I-5 Мина Бојковић, Вера Петровић
II-1 Милица Цветковић, Лука Шево
II-2 Игор Ивановић, Теодора Петронијевић
II-3 Катарина Петровић, Анђела Стојановић
II-4 Теодор Ранковић, Милица Живковић
II-5 Алекса Лугавац, Ђорђе Руменић
III-1 Драгана Дејановић, Софија Петров
III-2 Кристина Вујичић, Катарина Армуш
III-3 Михајло Савић, Катарина Бојковић
III-4 Јасна Јовић, Душан Зарић
III-5 Александра Павловић, Ђорђе Иванчев
IV-1 Теодора Стевановић, Јована Јовановић
IV-2 Марија Исаиловић, Анђела Терзић
IV-3 Филип Петровић, Александар Ђуришић

Седнице парламента предвиђене су за сваки месец и додатно по потреби. Својим радом парламент ће допринети оставаривању партиципације ђака у наставним и ваннаставним активностима, шо значи раду школе.
Активности предвиђене за наредну школску годину бице разматране и усвојене на седницама парламента, у следећим терминима.

План рада Ученичког парламента по месецима

СЕПТЕМБАР:
1. Упознавање са Пословником Ученичког парламента
2. Избор и састав парламента
3. Избор два представника парламента за Школски одбор
4. Разно

ОКТОБАР:
1. Координација са Управом школе у оквиру усвајања правила правила облачења при уласку у школску зграду
2. Оцена квалитета наставе и мере побољшања
3. Социјална интеракција са ученицима са којима се спроводи индивидуална настава
4. Разно

НОВЕМБАР:
1. Хигијена у школи
2. Рад секција и осталих облика ваннаставних активности
3. Ефекти практичне наставе
4. Анализа успеха ученика
5. Разно

ДЕЦЕМБАР:
1. Обележавање Дана борбе против АИДС-а
2. Анализа распореда контролних и писмених задатака
3. Сајам
4. Разно

ФЕБРУАР:
1. Дан заљубљених
2. Спортске секције
3. Разно

МАРТ:
1. Анализа рада Парламента
2. Мере ефикасног учења
3. Разно

АПРИЛ:
1. Наставник каквог би желели ученици у школи
2. Анализа успеха
3. Разно

МАЈ:
1. Учешће у обележавању Дана школе
2. Ученичка такмичења
3. Разно